Nazwa przedmiotu: Metody podejmowania decyzji
Wykładowca: Michał Krzemiński, dr inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MEPODE
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): - udział w wykładach: 8 x 2 godz. = 16 godz. - przygotowanie do kolejnych wykładów (przejrzenie materiałów z wykładu i dodatkowej literatury,): 3 godz. - udział w ćwiczeniach 8 x 2 godz. = 16 godz. - przygotowanie do kolejnych ćwiczeń (przejrzenie i ewentualne uzupełnienie opracowywanych projektów) 8 godz. - przygotowanie do egzaminu 10 godz. - egzamin 1 godz. RAZEM: 54 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: - udział w wykładach: 8 x 2 godz. = 16 godz. - udział w ćwiczeniach 8 x 2 godz. = 16 godz. - egzamin 1 godz. 33 godz. = 1 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym - udział w ćwiczeniach 8 x 2 godz. = 16 godz. - przygotowanie do kolejnych ćwiczeń (przejrzenie i ewentualne uzupełnienie opracowywanych projektów) 8 godz. 24 godz. = 1 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
16 0 0 16 0 32
Wymagania wstępne: Zaliczony przedmiot Metodologia Projektowania Procesów Budowlanych
Limit liczby studentów: Brak limitu
Cele przedmiotu: Kształcenie umiejętności stosowania badań operacyjnych w budownictwie
Treści merytoryczne: Wykłady: Warunki realizacji procesów budowlanych: deterministyczne, losowe, niepewne (nieokreśloności).Wpływ warunków realizacyjnych na podejmowanie decyzji. Tablice decyzyjne wyrównania harmonogramów zatrudnienia i zapotrzebowania na środki produkcji. Model optymalizacyjny wyrównania harmonogramu. Dobór urządzeń produkcyjnych i technologii przy zastosowaniu funkcji jednej zmiennej. Dobór urządzeń produkcyjnych i technologii przy zastosowaniu funkcji dwóch zmiennych. Dobór urządzeń produkcyjnych i technologii z uwzględnieniem warunków losowych. Model decyzyjny binarnego programowania liniowego doboru urządzeń i technologii. Modele decyzyjne zapasu materiałów budowlanych. Modele wyznaczania długości frontu załadunkowo-wyładunkowego. Modele decyzyjne doboru tras transportu poziomego na placu budowy. Symulacyjny algorytm szeregowania zadań budowlanych. Algorytm Johnsona szeregowania zadań budowlanych. Algorytmy szeregowania zadań budowlanych: Łomnickiego i Browna-Łomnickiego. Wielokryterialne modele decyzyjne podejmowania decyzji (istota optymalizacji wielokryterialnej; metody porządkowania zbiorów skończonych; wielokryterialny dobór urządzeń produkcyjnych i technologii; wielokryterialne modele optymalizacji harmonogramów budowlanych). Symulacyjny model decyzyjny wyznaczania wielkości bazy remontowej maszyn i urządzeń budowlanych. Model decyzyjny wyznaczania wielkości bazy remontowej maszyn i urządzeń budowlanych z wykorzystaniem elementów teorii masowej obsługi. Ćwiczenia: Symulacyjne wyznaczenie niezbędnego zapasu wybranego materiału budowlanego. Wyznaczenie frontu załadunkowo-wyładunkowego przy zastosowaniu teorii kolejek. Optymalizacja harmonogramu przy zastosowaniu wybranego algorytmu szeregowania zadań. Wielokryterialna optymalizacja harmonogramu (lub doboru urządzeń i technologii). Symulacyjne wyznaczenie wielkości bazy remontowej maszyn i urządzeń budowlanych.
Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu następuje po oddaniu i obronieniu ćwiczeń i zdaniu egzaminu. Egzamin składa się z części opisowej, odpowiedzi na 3 pytania w czasie 60 minut. Ćwiczenia - na zajęciach wykonywane jest 8 ćwiczeń o charakterze projektowym. Oddanie i obronienie 8 ćwiczeń ocena 5; 7 - 4,5; 6 - 4; 5 - 3,5; 4 - 3. Ocena łączna: 60% oceny z egzaminu, 40% zaliczenia ćwiczeń
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: Jaworski K. M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008 Biruk S., Jaworski K., M., Tokarski Z.: „Podstawy organizacji robót drogowych” PWN, Warszawa 2007 Kapliński O. red. : „Informatyka stosowana w inżynierii produkcji budowlanej” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1996 Michalewicz Z.: ”Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne” Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 2003 Rutkowski L., 2005. Metody i techniki sztucznej inteligencji. Warszawa, PWN. Zieliński J.S. (red.), 2000. Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Warszawa, PWN.
Witryna WWW przedmiotu: www.ipb.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MEPODEW1
Potrafi stosować zaawansowane metody z zakresu teorii decyzji dla rozwiązywania problemów produkcji budowlanej
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin oraz obrona opracowanych projektów

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MEPODEU1
Potrafi świadomie i poprawnie stosować zaawansowane metody z zakresu teorii decyzji
Sposób weryfikacji efektu: Poprzwnie rozwiązane zagadnienia z zakresu zastosowania teorii decyzji

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MEPODEK1
Posiada umiejętność organizowania pracy w grupie na potrzeby rozwiązywani problemów towarzyszącym realizacji przedsięwzięć budowlanych
Sposób weryfikacji efektu: Wpisz opis