Nazwa przedmiotu: Niezawodność konstrukcji MiBP NST
Wykładowca: Dr inż. Ewa Szeliga
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Mosty i Budowle Podziemne
Wydziałowy kod: NIEZAW
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Ćwiczenia laboratoryjne: 24 godz., konsultacje: 6 godz., zapoznanie się z literaturą: 12 godz., prace domowe: 8 godz. Razem 50 godz. = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Ćwiczenia laboratoryjne: 24 godz., konsultacje: 6 godz. Razem 30 godz. = 1 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Ćwiczenia laboratoryjne: 24 godz., konsultacje: 6 godz. Razem 30 godz. = 1 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 24 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu projektowania konstrukcji oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
Limit liczby studentów: grupy laboratoryjne 15-osobowe
Cele przedmiotu: Podstawowa wiedza z zakresu niezawodności konstrukcji (aparat pojęciowy, metody analizy elementów i układów konstrukcyjnych pod względem ryzyka awarii) oraz umiejętność jej wykorzystania w praktycznych zagadnieniach inżynierskich (w szczególności w opracowywaniu i aktualizowaniu norm budowlanych).
Treści merytoryczne: Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Podstawowy aparat pojęciowy z dziedziny niezawodności konstrukcji (stany graniczne, miary niezawodności). Podstawowe metody analizy konstrukcji z punktu widzenia ryzyka awarii. Zasady probabilistycznego modelowania efektów obciążeń i ich kombinacji. Zasady probabilistycznego modelowania nośności elementów konstrukcyjnych. Zasady analizy ryzyka awarii układów konstrukcyjnych. Zasady opracowywania i aktualizowania norm obciążeń i norm projektowania. Błędy ludzkie jako przyczyny katastrof budowlanych.
Metody oceny: 1. Ocena ciągła pracy na zajęciach. 2. Dwa sprawdziany pisemne. Warunki zaliczenia przedmiotu: udział w zajęciach (nie więcej niż 2 nieobecności) oraz zaliczenie każdego ze sprawdzianów.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Materiały dydaktyczne (definicje, wzory, algorytmy, przykłady zadań z rozwiązaniami) dostępne w postaci prezentacji Power Point na serwerze wydziałowym. Literatura uzupełniająca: Nowak, A.S., Collins, K.R., “Reliability of Structure”s, McGraw-Hill, New York, 2000; Cruse, T. A., “Reliability-based mechanical design”, Marcel Dekker, Inc., New York, 1997; Thoft-Christensen, P., Baker, M.J., “Structural Reliability Theory and Its Applications”, Springer-Verlag, New York, 1982; Biegus, A., “Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych”, PWN, Warszawa-Wrocław, 1999; Murzewski, J., “Niezawodność konstrukcji inżynierskich”, Arkady, Warszawa, 1989; Benjamin, J.R., Cornell, C.A., „Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, teoria decyzji dla inżynierów”, WNT, Warszawa, 1977; Fisz, M., „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna”, PWN, Warszawa, 1969; Zieliński, M. „Metody Monte Carlo”, WNT, Warszawa, 1970; PN-ISO 2394, „Ogólne zasady niezawodności konstrukcji”, PKN, Warszawa, 2000; PN-EN 1990, „Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji”, PKN, Warszawa, 2004.
Witryna WWW przedmiotu: serwer WIL
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt NIEZAW_W01
Zna podstawowy aparat pojęciowy z zakresu teorii niezawodności konstrukcji budowlanych - miar ryzyka awarii i poziomu bezpieczeństwa.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian 1
Efekt NIEZAW_W02
Posiada wiedzę z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej niezbędną w teorii niezawodności konstrukcji.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena na zajęciach
Efekt NIEZAW_W03
Zna podstawowe metody analizy konstrukcji z punktu widzenia jej bezpieczeństwa.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian 1
Efekt NIEZAW_W04
Zna zasady probabilistycznego modelowania efektów działających na konstrukcję obciążeń i ich kombinacji.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian 2
Efekt NIEZAW_W05
Zna zasady probabilistycznego modelowania nośności elementów konstrukcyjnych i układów konstrukcyjnych.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian 2
Efekt NIEZAW_W06
Zna zasady opracowywania i aktualizowania norm budowlanych, jako podstawowych narzędzi zapewnienia konstrukcji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian 2

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt NIEZAW_U01
Potrafi opracować statystycznie wyniki badań i obserwacji związanych z problemem bezpieczeństwa konstrukcji.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena na zajęciach
Efekt NIEZAW_U02
Potrafi, wykorzystując metody analityczne lub symulacyjne, przeprowadzić wstępną analizę elementu konstrukcyjnego lub układu konstrukcyjnego pod względem jego bezpieczeństwa.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian 1
Efekt NIEZAW_U03
Potrafi, stosując normy budowlane, zapewnić konstrukcji odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzian 2

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt NIEZAW_K01
Jest świadomy doniosłości kwalifikacji zawodowych i etyki zawodowej inżyniera dla bezpieczeństwa konstrukcji.
Sposób weryfikacji efektu: Praktyka zawodowa absolwenta
Efekt NIEZAW_K02
Jest świadomy możliwości wykorzystania nabytej praktyki i doświadczenia inżynierskiego do aktualizacji norm budowlanych.
Sposób weryfikacji efektu: Praktyka zawodowa absolwenta
Efekt NIEZAW_K03
Jest przygotowany do samodzielnego uzupełniania wiedzy z zakresu normalizacji w budownictwie.
Sposób weryfikacji efektu: Praktyka zawodowa absolwenta