Nazwa przedmiotu: Mosty metalowe II
Wykładowca: Prof. zw. dr hab. inz. Henryk Zobel
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Mosty i Budowle Podziemne
Wydziałowy kod: MOMET2
Semestr: 2
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 100 godz. = 4 ECTS: obecność na wykładach 24 godz., obecność na zajęciach projektowych 24 godz., przygotowanie do zajęć projektowych 12 godz., zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10 godz., wykonanie projektu 20 godz., przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 48 godz. = 2 ECTS: obecność na wykładach 24 godz., obecność na zajęciach projektowych 24 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 56 godz. = 2 ECTS: obecność na zajęciach projektowych 24 godz., przygotowanie do zajęć projektowych 12 godz., wykonanie projektu 20 godz.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 24 0 48
Wymagania wstępne: Tytuł inżyniera.
Limit liczby studentów: Brak
Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejetności i kompetencji w zakresie teorii, projektowania, budowy i utrzymania mostów metalowych oraz umiejętności zastosowania do rozwiązywania postawionych zadań związanych z realizacją procesu inwestycyjnego
Treści merytoryczne: Wykłady:
 1. Mosty łukowe. Kształtowanie i konstrukcja.
 2. Zasady obliczeń statycznych i wymiarowania mostu łukowego.
 3. Mosty z elementów rurowych
 4. Tolerancje wykonawcze stosowanych w budowie mostów stalowych.
 5. Naprężenia pozostające w konstrukcji mostów stalowych.
 6. Metody spawania.
 7. Fabrykacja stalowych konstrukcji mostowych.
 8. Metody montażu mostów stalowych.
 9. Uszkodzenia mostów stalowych.
 10. Korozja i zabezpieczenie antykorozyjne.
 11. Naprawa i modernizacja mostów stalowych.
 12. Mosty aluminiowe.
Ćwiczenia projektowe: projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego mostu z pomostem zespolonym.
Metody oceny: Wykonanie projektu mostu zespolonego wieloprzęsłowego. Egzamin.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: [1] Czudek H., Pietraszek T.: Stalowe pomosty użebrowane. Obliczenia i Konstruowanie. Arkady, Warszawa 1978;
[2] Furtak K.: Mosty zespolone. PWN. Kraków 1999;
[3] Madaj A., Wołowicki W.: Budowa i utrzymanie mostów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2001;
[4] Ryżyński A., Wołowicki W., Skarżewski, Karlikowski J.: Mosty Stalowe. PWN. Warszawa - Poznań 1984;
[5] Szelągowski F.: Mosty metalowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1966 (Część I) i 1972 (Część II);
[6] Biliszczuk J. i inni: Projektowanie stalowych kładek dla pieszych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004.
Witryna WWW przedmiotu: www.il.pw.edu.pl/~zm
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MOMET2W1
Posiada szeroką wiedzę o mostach stalowych, począwszy od materiału poprzez rodzaje konstrukcji (mosty o dźwigarach blachownicowych, kratownicowych, zespolone z płytą żelbetową lub pomostem ortotropowym) z uwzględnieniem detali połączeń i metody analizy połączeń oraz całych konstrukcji, aż do sposobów ich wznoszenia. Aspekty związane z projektowaniem zna od strony wymaganych przepisów projektowych.
Sposób weryfikacji efektu: Wykonanie projektu mostu zespolonego wieloprzęsłowego. Egzamin pisemny i ustny.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MOMET2U1
Potrafi zaprojektować zespolony most drogowy o schemacie belki wieloprzęsłowej z dźwigarem blachownicowym i pomostem żelbetowym.
Sposób weryfikacji efektu: Wykonanie projektu mostu zespolonego wieloprzęsłowego. Egzamin pisemny i ustny.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MOMET2K1
Potrafi zaprojektować stalowy most drogowy o schemacie belki wieloprzęsłowej z dźwigarem blachownicowym i pomostem ortotropowym.
Sposób weryfikacji efektu: Uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie projektu.