Nazwa przedmiotu: Proces inwestycyjny w budownictwie
Wykładowca: doc. dr inż. Józef Czernecki
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: PINWWB
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 49 godz. = 2 ECTS: wykład 24 godz., 10 godz. studia literaturowe, 15 godz. przygotowanie do zaliczenia
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady 24 godz. = 1 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Znajomość ogólnych zagadnień budownictwa.
Limit liczby studentów: 1 grupa do 80 osób
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami i specyfiką procesu inwestycyjnego w budownictwie, procedurami; administracyjną i budowlaną, które towarzyszą prowadzeniu inwestycji, z prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego, itp.
Treści merytoryczne: Podstawowe pojęcia procesu inwestycyjnego: Inwestor, Projektant, Wykonawca, Nadzór Inwestorski, Organy Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Nadzór Budowlany, Cykl Inwestycyjny, Harmonogram. Uczestnicy procesu inwestycyjnego - ich prawa i obowiązki oraz wzajemne relacje. Projektowanie: Miejscowy Plan Przestrzennego Zagospodarowania, Decyzja o Warunkach Zabudowy, Projekt Budowlany, Decyzja o Pozwoleniu na Budowę, Projekt Wykonawczy, Projekt Warsztatowy, Projekt Powykonawczy, Decyzja o Pozwoleniu na Użytkowanie Obiektu. Realizacja inwestycji: wybór Wykonawcy, Umowy, Gwarancje, itp. Prawo Zamówień Publicznych.
Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu na podstawie sprawdzianu pisemnego z materiału objętego zakresem wykładów.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz akty stowarzyszone; [2] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity); [3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity); [4] Kietliński W., Janowska J., Woźniak C., "Proces inwestycyjny w budownictwie"; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007r.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt PINWWBW1
Zna podstawowe podstawowe akty prawne mające zastosowanie podczas procesu inwestycyjnego w budownictwie
Sposób weryfikacji efektu: Uzyskanie pozytywnego wyniku kolokwium zaliczeniowego

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt PINWWBU1
Zna procedury administracyjno-prawne towarzyszące procesom inwestycyjnym w budownictwie.
Sposób weryfikacji efektu: Uzyskanie pozytywnego wyniku kolokwium zaliczającego.
Efekt PINWWBU2
Zna podstawowe prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego oraz ich wzajemne relacje.
Sposób weryfikacji efektu: Uzyskanie pozytywnego wyniku kolokwium zaliczającego.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt PINWWBK1
Potrafi dążyć do celu i dokłada wszelkich możliwych starań dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swoich działań.
Sposób weryfikacji efektu: Uzyskanie wysokiej oceny z kolokwium zaliczającego, aktywność i zaangażowanie podczas zajęć.