Nazwa przedmiotu: Urządzenia techniczne dróg
Wykładowca: Dariusz Godlewski, dr inż. Instytut Dróg i Mostów
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: IK - Projektowanie i Eksploatacja Dróg
Wydziałowy kod: UTECHD
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): wykład 12h, ćwiczenia projektowe 12h, samodzielne wykonanie projektu 15h, nauka do egzaminu i egzamin 15h, konsultacje 5h. Razem 59h. 2 punkty ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: wykład 12h, ćwiczenia projektowe 12h, konsultacje 5h.Razem 29h. 1 punkt ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym ćwiczenia projektowe 12h, samodzielne wykonanie projektu 13h, konsultacje 5h. Razem 30h. 1punktu ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
12 0 0 12 0 24
Wymagania wstępne: Umiejętność wykonania projektu budowlanego drogi samochodowej i drogi szynowej.
Limit liczby studentów: bez limitu
Cele przedmiotu: Po zaliczenia przedmiotu student nabywa pełnych umiejętności w zakresie kompletnego projektowania i realizacji stałych urządzeń technicznych wyposażenia dróg szybkiego ruchu autostrad.
Treści merytoryczne: Wykłady 1.Niektóre urządzenia stałe komunikacyjnych budowli ziemnych Urządzenia ochrony wód gruntowych. Zbiorniki retencji 2.Budowle systemów szynowych w pasach dróg samochodowych Nawierzchnie tramwajowe i przejazdy jednopoziomowe. 3.Inżynieria MOP-ów. (Miejsca Obsługi Podróżnych) dróg szybkiego ruchu i autostrad. Klasyfikacja MOP-ów . Modułowe systemy aranżacji MOP. Nawierzchnie. Odwodnienie. Organizacja ruchu. 4.Budowle ochrony akustycznej otoczenia dróg Oblicz. Poziomy obciążeń hałasem. Specyfikacje techn ekranów akustycz. 5.Urządzenia wibroizolacji drogi Sposoby ograniczenia drgań podłoża. Systemy izolacji drgań podłoża drogi. 6.Urządzenia i budowle zabezpieczeń ruchu drogowego Typologia urządzeń. Podstawy konstrukcji budowli energochłonnych i barier. Urządzenia spowalniania ruchu. 7.Budowle i urządzenia nośne oznakowań, informacji i oświetlenia drogi. Konstrukcje stalowe, podstawy projektowania 8.Urządzenia stałe w nawierzchni drogi. Przekaźniki. Odwodnienia szczelinowe. Studzienki. Dylatacje. Sygnalizatory Ćwiczenia Obejmują sporządzenie technicznych założeń projektowych urządzeń stałych wyposażenia odcinka drogi szybkiego ruchu lub autostrady zadanego typu. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania Ćwiczenie projektowe wymaga znajomości zasad technicznego projektowania dróg kołowych, lub szynowych wykonywanych przez studentów na odpowiednich semestrach.
Metody oceny: Ocena pracy studenta polega na systematycznej kontroli postępu wykonywania zadanego, indywidualnego tematu ćwiczenia projektowego, oraz;  końcowej ocenie z całego ćwiczenia projektowego  ocenie z egzaminu pisemnego  ustalenia oceny ogólnej z przedmiotu
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Ciesielski R., Maciąg E.; Drgania drogowe i ich wpływ na budynki. WKiŁ 1990 Gradkowski. K.; Stałe urządzenia techniczne dróg. OW PW 2010.- skrypt, oraz publikacje  http://wektor.il.pw.edu.pl/~zik/p-gradkowski-o.html Makarewicz R.; Hałas w środowisku. OWN, Poznań 1996.
Witryna WWW przedmiotu: wektor.il.pw.edu.pl/~zik/p-gradkowski-o.html
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt UTECHDW1
Posiada wiedzę o rozpoznaniu i anlizie systemu budowli technicznego wyposażenia dróg i autostrad
Sposób weryfikacji efektu: sporządzenie elementów projektu budowlanego zespołu budowli wyposażenia technicznego dróg

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt UTECHDU1
Posiada umiejętność sporządzania elemntów projektu budowlanego i prowadzenie robót budowlanych odpowiednich budowli wyposażenia technicznego dróg i dozorów technicznych ich eksploatacji
Sposób weryfikacji efektu: kontrola jakości rozwiązan technicznych opracowanych w ramch zajęć dydaktycznych

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt UTECHDK1
Posiada umiejętność uczestnictwa w interdyscyplinarnych grupach projektowych dużych przedsięwzięć inwestycji infrastrukturalnych
Sposób weryfikacji efektu: rozmowa podczas obrony projektu