Nazwa przedmiotu: Eksploatacja dróg II
Wykładowca: Katarzyna Kleszczewska, mgr inż.; Dariusz Godlewski, dr inż.; Andrzej Cielecki, dr inż.
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: IK - Projektowanie i Eksploatacja Dróg
Wydziałowy kod: EKSPDR2
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 75 h = 3 pkt ECTS: uczestnictwo w wykładach (24), uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych (24), samodzielne wykonanie projektów (24), przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (10), zapoznanie się z literaturą uzupełniającą (13), konsultacje (5h).
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 53 h = 2 pkt. ECTS: uczestnictwo w wykładach (24h), uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych (24h). Uczestnictwo w konsultacjach (5h).
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 54h = 2 ECTS: uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych (24), samodzielne wykonanie projektów (30).
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 24 0 48
Wymagania wstępne: Zaliczenie z przedmiotu eksploatacja 1
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: Zapoznanie z systemami zarządzania oraz sposobami całorocznego utrzymania dróg. Zapoznanie z diagnostyką nawierzchni drogowych oraz z wymiarowaniem wzmocnień. Zapoznanie się z przepisami związanymi ze zmianą organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi.
Treści merytoryczne: Pojazdy nienormatywne. Ważenie pojazdów. Bariery ochronne. Ochrona środowiska w tym walka z hałasem drogowym i zieleń przydrożna. Całoroczne utrzymanie dróg. Zimowe utrzymanie dróg. Cele poprawnej eksploatacji dróg. Systemy zarządzania drogami. Układy referencyjne i ewidencja dróg. Metody wzmacniania nawierzchni. Wykonanie projektu wzmocnienia nawierzchni. Czasowa organizacja ruchu na czas remontu. Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi.
Metody oceny: Zaliczenie testu. Wykonanie projektów.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Godlewski D, Zagadnienia systemowe związane z utrzymaniem jezdni drogowych, WPW 1991 2. Godlewski D, Równość nawierzchni jako parametr oceny jakości dróg, Prace Naukowe, Budownictwo z. 105, WPW 1989 3.Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe. WKiŁ, Warszawa 2007. 4. Godlewski D, Nawierzchnie drogowe, WPW 2011 5. L. Rafalski z zespołem, Eksploatacja dróg, IBDiM 2011
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt EKSPDR2W1
Zna zasady pracy nawierzchni i czynniki wpływajace na jej funkcjonowanie. Ma wiedzę o utrzymaniu i eksploatacji dróg. Ma wiedzę na temat obciążeń nawierzchni, pojazdów nienormatynwych, ważenia pojazdów, całorocznego utrzymania dróg. Zna zagadnienia systemów zarządzania drogami, układów referencyjnych i ewidencji dróg. Zna strategie utrzymania dróg.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie testu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt EKSPDR2U1
Posiada umiejętność zaprojektowania wzmocnienia nawierzchni oraz zmiany organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi.
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie projektów

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt EKSPDR2K1
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Zna skutki społeczne niewłaściwych decyzji zarządzajacych siecią drogową
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie testu