Nazwa przedmiotu: Inżynieria chemiczna
Wykładowca: dr hab. inż./Lech Gmachowski/profesor nadzwyczajny
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_17
Semestr: 3
Punkty ECTS: 5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, Ćwiczenia: liczba godzin według planu studiów - 20, przygotowanie do egzaminu - 40, przygotowanie do kolokwium - 45; Razem - 125
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
20 20 0 0 0 40
Wymagania wstępne: Matematyka
Limit liczby studentów: Wykład: min. 15; Ćwiczenia: 20 - 30
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie zjawisk transportu pędu, ciepła i masy i analiza tych zjawisk w urządzeniach przepływowych i aparatach stosowanych w przemyśle chemicznym. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie operacji mechanicznych, cieplnych i dyfuzyjnych, metod ich modelowania oraz zagadnień obliczania mocy i wydajności urządzeń i aparatów. Celem zajęć praktycznych z zakresu inzynierii chemicznej jest nauczenie studenta metodyki obliczania przez rozwiązywanie prostych przykładów i zadań kontrolnych.
Treści merytoryczne: W1- Równania bilansu energii mechanicznej i pędu oraz ich rozwiązania; W2 - Transport ciał stałych, cieczy i gazów; W3 - Jednostkowe operacje mechaniczne; W4 - Równanie energii i jego rozwiązania; W5 - Przenikanie ciepła; W6 - Wymienniki ciepła; W7 - Dyfuzja i równanie dyfuzji z konwekcją; W8 - Przenikanie masy i wymienniki; W9 - Destylacja i rektyfikacja; W10-Operacje dyfuzyjno-cieplne. C1 - Międzynarodowy układ jednostek miar; C2- Podstawy hydrodynamiki przepływów gazów i cieczy: zależności ogólne, równanie Bernoulliego, charakter przepływu płynów rzeczywistych, straty ciśnienia podczas przepływu płynów rzeczywistych, moc silnika pompy odśrodkowej, wypływ cieczy ze zbiornika; C3 - Analiza pracy kolumny wypełnionej materiałem drobnoziarnistym - przepływ,fluidyzacja, transport; C4 - Mieszanie - moc mieszadła; C5 - Ruch ciepła: przewodzenie ciepła, wnikanie i przenikanie ciepła, wymienniki ciepła; C6 - Wymiana ciepła przez promieniowanie; C7 - Przenikanie masy w układzie ciecz-gaz; C8 - Rektyfikacja w kolumnie wypełnionej - bilans kolumny; C9 - Bezprzeponowe chłodzenie gorącej wody.
Metody oceny: W trakcie semestru odbywają się dwa sprawdziany dotyczące treści wykładu. Zaliczenie obu sprawdzianów jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu z wynikiem będącym średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. Osoby, które nie zaliczyły lub chcą poprawić ocenę, zdają egzamin w sesji egzaminacyjnej. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny średniej z kolokwiów przeprowadzanych w trakcie ćwiczeń. Ocena ta może być poprawiona w wyznaczonym terminie. Ocena punktowa samodzielnie rozwiązywanych zadań na każdych zajęciach. Każde z zadań oceniane jest na bieżąco w skali punktowej 0-10.Końcowy % wynik (suma uzyskanych ocen przez sumę ocen możliwych) przeliczany jest na ocenę wg zależności 0 ÷ 50 niedostateczny 51 ÷ 60 dostateczny 61 ÷ 70 dostateczny plus 71 ÷ 80 dobry 81 ÷ 90 dobry plus 91 ÷ 100 bardzo dobry
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Ciborowski J., Podstawy inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1965 2. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1982 3. Błasiński H., Młodziński B., Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1971 4. Koch R., Kozioł A., Dyfuzyjno-cieplny rozdział substancji, WNT, Warszawa, 1994
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W02_02
Ma wiedzę z zakresu przepływów płynów o różnych charakterystykach reologicznych; operacji wymiany ciepła i masy, dyfuzyjnych i cieplno-dyfuzyjnych; podstawowych obliczeń projektowych
Sposób weryfikacji efektu: zadania wykonywane na ćwiczeniach (C1-C15)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi poszukiwać i zdobywać informacje literaturowe w zakresie tematyki rozwiązywanych zadań z inżynierii chemicznej
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C9)
Efekt U09_01
Potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich w technologii chemicznej metody analityczne.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C9)
Efekt U09_04
Potrafi rozwiązywać nieskomplikowane zagadnienienia typu fizycznego i fizykochemicznego spotykane w przemyśle chemicznym
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C9)
Efekt U14_03
Potrafi bilansować pęd , energię i masę w procesie technologicznym
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C9)
Efekt U15_01
Potrafi przeprowadzić proste obliczenia rachunkowe oparte na znajomości teorii procesów zachodzących w technologii chemicznej
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C9)