Nazwa przedmiotu: Technologia procesów rafineryjnych
Wykładowca: dr inż./ Aneta Lorek / adiunkt
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla specjalności
Wydziałowy kod: CN1A_29/01
Semestr: 6
Punkty ECTS: 5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do egzaminu - 30, razem - 65; Ćwiczenia: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, opracowanie wyników - 10, przygotowanie do zaliczenia - 20, razem - 60; Razem - 125
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 20 h, Ćwiczenia - 20 h; Razem - 40 h = 1,6 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
20 20 0 0 0 40
Wymagania wstępne: chemia organiczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna
Limit liczby studentów: Wykład: min. 15; Ćwiczenia: 20 - 30
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu technologii procesów rafineryjnych.
Treści merytoryczne: W1 - Skład chemiczny, budowa fizyczna i właściwości różnych gatunków ropy naftowej. W2 - Wydobycie, transport i magazynowanie ropy naftowej. W3 - Przygotowanie do przerobu i destylacja ropy naftowej: odslanie ropy naftowej, destylacja rurowo-wieżowa. W4 - Technologia benzyn silnikowych: proces izomeryzacji frakcji C5-C6, reformowanie katalityczne, kraking katalityczny, wykorzystanie frakcji C3-C4, oligomeryzacja, alkilacja, eteryfikacja, komponowanie benzyn silnikowych. W5 - Technologia olejów napędowych; procesy wodorowe: hydrorafinacja, hydrotreating, hydrokraking destylatów próżniowych, biokomponenty, komponowanie handlowych olejów napędowych. W6 - Technologia olejów smarowych: klasyczna technologia olejów bazowych: selektywna rafinacja, deasfaltyzacja rozpuszczalnikowa, odparafinowanie, hydrofinishing. W7 - Procesy przetwarzania pozostałości naftowych: katalityczne procesy wodorowe, procesy termicznej konwersji: visbreaking, koksowanie, zgazowanie. W8- Otrzymywanie asfaltów naftowych. W9 - Otrzymywanie smarów plastycznych, wosków naftowych, olejów opałowych, LPG. W10 - Pomocnicze procesy w technologii rafineryjnej: proces adsorpcyjny PSA, proces niskotemperaturowego rozdziału gazów; proces Clausa; proces Hydrosulfreen; proces Merox; mycie aminowe. W11 - Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska w rafinerii; woda w rafineri, system ścieków, oczyszczanie ścieków, ochrona środowiska w procesach rafineryjnych. W12- Problemy optymalizacji pracy rafinerii: powiązania materiałowe i technologiczne, wykorzystanie odpadów w tym do produkcji małotonażowej. C1 - Opracowanie zebranych danych literaturowych oraz wykonanie obliczeń technologicznych (bilanse masowe), celem wykonania zadania projektowego – dokumentacji technologicznej wybranej instalacji zakładu rafineryjnego o założonej mocy przerobowej i zasilanej typowym wsadem surowcowym.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz egzaminu. Egazmin jest pisemny. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest złożenie i obrona projektu (prezentacja). Zintegrowana ocena z przedmiotu jest średnią ważoną: Ocena łączna = (ocena z ćwiczeń x 0,3) + (ocena z egzaminu x 0,7).
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Praca zb. pod red. Surygały J., Vademecum rafinera. Ropa naftowa; właściwości, przetwarzanie, produkty, WN-T, Warszawa, 2006 2. Lusac A. G. Modern petroleum technology, John Wiley & Sons, Ltd., 2002 3. Czasopisma, Hydrocarbon Processing, Oil and Gas Journal, Word Refining, Nafta–Gaz, Przemysł Chemiczny 4. Żmudzinska- Żurek B., Chemia i technologia ropy naftowej w laboratorium, Politechnika Krakowska, Kraków, 1987
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W04_01
Ma szczegółową wiedzę z zakresu technologii komponentów benzyn, olejów napędowych, olejów bazowych, olejów opałowych, asfaltów.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W4-9).
Efekt W05_01
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych procesów rafineryjnych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W3- 10).
Efekt W07_01
Zna podstawowe metody stosowane przy projektowaniu procesów technologicznych przerobu różnych gatunków ropy naftowych i frakcji uzyskanych z destylacji surowca.
Sposób weryfikacji efektu: Prezentacja.
Efekt W11_01
Zna możliwości rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu przemysłu rafineryjnego.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W12).

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku obcym, w zakresie procesów rafineryjnych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W1-12), prezentacja.
Efekt U10_02
Potrafi ocenić wpływ jakości ropy naftowej oraz jej przygotowania na przebieg destylacji a także wpływ jakości półproduktów rafineryjnych - surowców na przebieg procesów ich dalszego przerobu.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W3-11), prezentacja.
Efekt U10_03
Potrafi określić zależność pomiędzy procesami technologicznymi a właściwościami chemicznymi i fizykochemicznymi produktów przerobu ropy naftowej.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W3-10), prezentacja.
Efekt U10_05
Potrafi określać wpływ właściwości chemicznych i fizykochemicznych produktów przerobu ropy naftowej na ich jakość.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W4-9).
Efekt U13_01
Potrafi dokonać krytycznej analizy procesu technologicznego i ocenić istniejące rozwiązania techniczne.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W3-10).
Efekt U14_02
Potrafi dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych o założonych właściwościach chemicznych i fizykochemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W4-9), prezentacja.