Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Wykładowca: brak
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 3
Punkty ECTS: 20
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 141
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 145
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 158
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 0 0 0
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 187
Cele przedmiotu: Praca dyplomowa magisterska wykazuje także umiejętności studenta dotyczące korzystania z metod badawczych i analitycznych oraz umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów z danej dziedziny.
Treści merytoryczne: Tematy prac zatwierdzone przez dyrektora instytutu prowadzącego specjalność są podawane do wiadomości studentów poprzez umieszczenie ich na tablicach lub stronach internetowych dyplomującego zakładu.
Metody oceny: ocena pracy przez promotora i recenzenta oraz ocena obrony pracy
Egzamin:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 204
Spis zalecanych lektur: Wskazana przez opiekuna pracy dyplomowej
Witryna WWW przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 212
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 216

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt PDM_W01
Ma wiedzę z zagadnień szczegółowych z zakresu mechatroniki
Sposób weryfikacji efektu: ocena z pracy dyplomowej
Efekt PDM_W02
Zna podstawy matematyczne i fizyczne rozpatrywanych w ramach pracy zagadnień
Sposób weryfikacji efektu: ocena z pracy dyplomowej

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt PDM_U01
Umie przeprowadzić analizę stanu techniki w związku z opracowywanym zagadnieniem szczegółowym
Sposób weryfikacji efektu: ocena z pracy dyplomowej
Efekt PDM_U02
Potrafi opracować dokumentację zrealizowania złożonego zadania projektowego lub badawczego
Sposób weryfikacji efektu: ocena z pracy dyplomowej
Efekt PDM_U03
Potrafi zaproponować oryginalne rozwiązanie złożonego zadania projektowego lub badawczego
Sposób weryfikacji efektu: ocena z pracy dyplomowej
Efekt PDM_U04
Potrafi opracować i przedstawić syntetyczną prezentację na temat zrealizowanej pracy i jej wyników
Sposób weryfikacji efektu: ocena prazentacji podczas obrony pracy dyplomowej

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt PDM_K01
Potrafi uwzględnić w zrealizowanym zadaniu aspekty pozatechniczne
Sposób weryfikacji efektu: ocena z pracy dyplomowej
Efekt PDM_K02
Potrafi zaplanować przebieg realizacji pracy
Sposób weryfikacji efektu: ocena z pracy dyplomowej