Nazwa przedmiotu: Praca przejściowa
Wykładowca: brak
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod:
Semestr: 1
Punkty ECTS: 5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 141
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 145
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 158
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 75 0 75
Wymagania wstępne: Kompetencje w zakresie podstawianej znajomości i umiejętność stosowania matematyki, fizyki, mechaniki, elektroniki, form zapisu w projektowaniu w mechatronice, wytworzenia urządzeń mechatronicznych, programowania.
Limit liczby studentów:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 187
Cele przedmiotu: Zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemu badawczego lub projektowego, samodzielnego pogłębienia wiedzy z wybranego zakresu tematycznego w obszarze mechatroniki. Zdobycie umiejętności samodzielnego organizowania czasu pracy, realizacji założonego harmonogramu oraz raportowania.
Treści merytoryczne: Praktyczne zastosowanie wiedza i umiejętności związane z rozwiązanie zagadnienia szczegółowego z obszaru mechatroniki. Nabycie umiejętności organizacji pracy i sprawozdawania osiągnięć inżynierskich lub wykonania dokumentacji pracy.
Metody oceny: Ocena poziomu wykonania zadań projektowych lub badawczych, zaangażowania, systematyczności pracy i poprawności wykonania dokumentacji pracy
Egzamin:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 204
Spis zalecanych lektur: wskazane przez opiekuna pracy przejściowej
Witryna WWW przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 212
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 216

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt PP_W01
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zagadnienia szczegółowego z obszaru mechatroniki
Sposób weryfikacji efektu: ocena raportu z pracy

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt PP_U01
Umie zrealizować obszerne zadanie badawcze lub projektowe z obszaru mechatroniki
Sposób weryfikacji efektu: ocena raportu z pracy

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt PP_K01
potrafi uwzględnić aspekty pozatechniczne prowadzonej pracy
Sposób weryfikacji efektu: ocena raportu z pracy
Efekt PP_K02
Potrafi zaplanować harmonogram realizacji złożonego zadania
Sposób weryfikacji efektu: ocena z raportu z pracy