Nazwa przedmiotu: Standardy i rejestracja danych multimedialnych
Wykładowca: prof. dr hab. Marek Dobosz
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: SIRDM
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin bezpośrednich 36, w tym: a) wykład - 30 b) egzamin - 4 c) konsultacje - 2 2) Praca własna studenta 65, w tym: a) zapoznanie się z niezbędną literaturą - 20, b) indywidualne zapoznanie się w praktyce z zastosowaniem rynkowym omawianych na wykładzie standardów - 25 , c) przygotowanie do testów zaliczających i egzaminu - 20, suma: 101 (4 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1) Liczba godzin bezpośrednich 36, w tym: a) wykład - 30 b) egzamin - 4 c) konsultacje - 2 suma: 36 (1,5 ECTS)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym O charakterze praktycznym: a)indywidualne zapoznanie się w praktyce z zastosowaniem rynkowym omawianych na wykładzie standardów - 25 , suma: 25 (1 ECTS)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: Korzystna jest znajomość podstaw elektroniki.
Limit liczby studentów: 100
Cele przedmiotu: Student w trakcie wykładu zdobywa informacje przygotowujące go do uczestniczenia w procesach tworzenia i przekazu informacji multimedialnych. Potrafi racjonalnie wybrać rodzaj nośnika, standard i format zapisu odpowiedni dla danego typu informacji multimedialnej, przewidywanego zakresu jej rozpowszechniania oraz charakteru odbiorcy.
Treści merytoryczne: Przygotowanie sygnału multimedialnego do rejestracji na nośniku. Rejestracja i archiwizacja danych cyfrowych na taśmach magnetycznych. Rejestracja sygnałów cyfrowych dyskach optycznych produkcji masowej. Zapis sygnałów cyfrowych na dyskach optycznych przez użytkownika. Najważniejsze formaty i standardy rejestracji informacji multimedialnej.Standardy sygnałów wizyjnych. Podstawy działania kamer cyfrowych. Podstawy zarządzania barwami. Kompresja sygnałów Audio. Standady dźwięku dookólnego. Standard MPEG-7.
Metody oceny: Testy sprawdzające po każdym dziale tematycznym
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. K.SKARBEK (red.): Multimedia – Algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998 2. W.SKARBEK: Metody reprezentacji obrazów, AOW PLJ, Warszawa 1993 3. A.CZYŻEWSKI: Dźwięk cyfrowy, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998 4.R.TADEUSIEWICZ, M.FLASINSKI: Rozpoznawanie obrazów, PWN, W-wa, 1991 5.C Marven, G. Ewers: Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów, W-wa, WKŁ 1996 6. Materiały dostarczone przez prowadzącego
Witryna WWW przedmiotu: http://zmiij.mchtr.pw.edu.pl/przedmiot.php?class_id=23&subj=4&page=5
Uwagi dotyczące przedmiotu: Brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt SIRDM_W01
Student w trakcie wykładu zdobywa informacje przygotowujące go do uczestniczenia w procesach tworzenia i przekazu informacji multimedialnych.
Sposób weryfikacji efektu: Testy sprawdzające wiedzę
Efekt SIRDM_W02
Student ma wiedzę dotyczącą przygotowania sygnału multimedialnego do rejestracji na nośniku.
Sposób weryfikacji efektu: Testy sprawdzające wiedzę
Efekt SIRDM_W03
Student posiada wiedzę dotyczącą stosowanych metod kompresji sygnałów wizyjnych oraz audio.
Sposób weryfikacji efektu: Testy sprawdzające wiedzę

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt SIRDM_U01
Potrafi racjonalnie wybrać rodzaj nośnika, standard i format zapisu odpowiedni dla danego typu informacji multimedialnej, przewidywanego zakresu jej rozpowszechniania oraz charakteru odbiorcy.
Sposób weryfikacji efektu: Testy sprawdzające wiedzę

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt SIRDM_K01
Rozumie potrzebę ciągłego rozszerzania wiedzy, oraz ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.
Sposób weryfikacji efektu: Testy sprawdzające wiedzę