Nazwa przedmiotu: Integracja rozproszonych systemów informatycznych
Wykładowca: dr inż. Olga Sobolewska
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z3 - Gospodarka cyfrowa
Wydziałowy kod: 5P2Z3
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (ćwiczenia) + 1h (konsultacje) + 13h (zapoznanie się ze wskazaną literaturą przedmiotu) + 23h (samodzielne wyszukiwanie treści oraz analiza i selekcja materiału w internetowych serwisach tematycznych i portalach branżowych) + 18h (wykonanie ćwiczeń projektowych) + 8h (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,1 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 23h (samodzielne wyszukiwanie treści oraz analiza i selekcja materiału w internetowych serwisach tematycznych i portalach branżowych) + 18h (wykonanie ćwiczeń projektowych) = 53h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw analizy i projektowania systemów bazodanowych. Umiejętność projektowania relacyjnego modelu danych oraz jego implementacji w środowisku MS Access.
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką integracji autonomicznych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem systemów informatycznych w architekturze dwu-, trój- wielo-warstwowej oraz metody budowy i wdrożenia platform integrujących systemy informatyczne. Student nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie strategicznego zarządzania wdrażaniem, integracją i rozwojem konstelacji systemów informatycznych przedsiębiorstwa oraz kompetencje w zakresie pracy zespołowej.
Treści merytoryczne: 1) Wprowadzenie – analiza przyczyn kryzysu produkcji oprogramowania). 2) Podstawy projektowania systemów informatycznych w architekturze klient – serwer. 3) Architektura serwera baz danych klasy SQL (obiekty danych, mechanizmy kontroli integralności danych, techniki łączenia operacji na danych w transakcje). 4) Usługi sieciowe: SOA, Web-Services. 5) Architektura systemów rozproszonych. 6) Standardy elektronicznej wymiany danych EDI. 7) Platformy integracyjne. 8) SCM – zintegrowane łańcuchy logistyczne. 9) Portale korporacyjne. 10) Zarządzanie projektem integracyjnym w środowisku e-biznesowym. Równoległe przygotowanie projektu zespołowego (2 osoby w zespole, przy konsultacyjnym wsparciu prowadzącego). Prezentacja i dyskusja wyników prac projektowych. Opracowanie i weryfikacja raportu końcowego.
Metody oceny: Ocena formatywna: na zajęciach sprawdzane jest wykonanie zadań i ćwiczeń projektowych; poszczególne elementy projektu są systematycznie omawiane i weryfikowane przez prowadzącego; istnieje możliwość poprawy projektu. Ocena sumatywna: oceniany jest poziom merytoryczny poszczególnych ćwiczeń projektowych, terminowość wykonania prac, redakcja raportu końcowego oraz wynik rozmowy zaliczeniowej członków zespołu z prowadzącym; ocena z ćwiczeń w zakresie 2-5. Ocena końcowa z przedmiotu: do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Górski T.: Platformy integracyjne. PWN, Warszawa 2012. [2] Długosz J.: Nowoczesne technologie w logistyce. PWE, Warszawa 2009.
Witryna WWW przedmiotu: www.eLecturer.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z3_W01
ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie metod projektowania architektury systemów rozproszonych z wykorzystaniem usług sieciowych SOA, Web - Sevices
Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja wykonania zespołowych ćwiczeń projektowych
Efekt 5P2Z3_W02
ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie technik implementacji platform integrujących autonomiczne systemy informatyczne przedsiębiorstwa
Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja wykonania zespołowych ćwiczeń projektowych
Efekt 5P2Z3_W03
poznał obszary zastosowania platform integracyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań klasy B2B, B2C, B2A
Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja wykonania zespołowych ćwiczeń projektowych.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z3_U01
potrafi zdefiniować cel, zakres oraz technologię realizacji projektu integracyjnego.
Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja wykonania zespołowych ćwiczeń projektowych
Efekt 5P2Z3-_U02
potrafi opracować strategię rozwoju i integracji infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa
Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja wykonania zespołowych ćwiczeń projektowych
Efekt 5P2Z3_U03
potrafi efektywnie wykorzystywać współczesne narzędzia informatyczne wspomagające budowę i wdrażanie rozwiązań integracyjnych
Sposób weryfikacji efektu: weryfikacja wykonania zespołowych ćwiczeń projektowych

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z3_K01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju zawodowego w zakresie projektowania, wdrażania i użytkowania rozwiązań klasy B2B, B2C, B2A
Sposób weryfikacji efektu: ocena aktywności na zajęciach, pracy w zespole i sposobu realizacji projektu
Efekt 5P2Z3_K02
ma świadomość wymiernych strat ekonomicznych, redundancji danych i informacji oraz obniżenia efektywności pracy z tytułu braku integracji w obszarze systemów informatycznych przedsiębiorstwa
Sposób weryfikacji efektu: ocena aktywności na zajęciach, pracy w zespole i sposobu realizacji projektu
Efekt 5P2Z3-K3
ma świadomość, że rozwiązania integracyjne projektowane w skali przedsiębiorstwa mają odniesienie do problematyki współdziałania i integracji systemów informatycznych Państwa.
Sposób weryfikacji efektu: ocena aktywności na zajęciach, pracy w zespole i sposobu realizacji projektu.