Nazwa przedmiotu:
Technologia kompozytów polimerowych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof PW, dr inż. Tomasz Piotrowski, mgr inż. Kamil Załęgowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
TKP
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
wykład - 10h laboratorium - 10h ćwiczenia - 10h przygotowanie do laboratorium i ćwiczeń - 5h zapoznanie z literaturą - 5h przygotowanie i obrona sprawozdania z laboratorium - 5h przygotowanie i przedstawienie pracy semestralnej (referat, prezentacja) - 5h przygotowanie do egzaminu i egzamin - 5h RAZEM 55h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
wykład - 10h laboratorium - 10h ćwiczenia - 10h RAZEM 30h = 1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
laboratorium - 10h ćwiczenia - 10h przygotowanie do ćwiczeń i laboratorium - 5h przygotowanie i obrona sprawozdania z laboratorium - 5h RAZEM 30h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład10h
  • Ćwiczenia10h
  • Laboratorium10h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza na temat podstaw chemii polimerów. Wiedza na temat podstawowych materiałów w technologii betonu. Znajomość metodyki badań jakości składników betonu i badań wytrzymałościowych kompozytu. Umiejętność wykonywania próbek z zapraw i betonów do badań laboratoryjnych. Umiejętność analizy statystycznej zbioru danych i prezentacji wyników oraz formułowania wniosków.<br> Zaliczone przedmioty: Chemia budowlana, Materiały budowlane I i II.
Limit liczby studentów:
max 2 x grupa laboratoryjna 12-16 osób
Cel przedmiotu:
Celami przedmiotu są: - znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologią budowlanych kompozytów polimerowych; - projektowanie, wytwarzanie, stosowanie, utylizacja; - świadomość zasad BHP przy pracach z budowlanymi kompozytami polimerowymi; - umiejętność projektowania wybranych budowlanych kompozytów polimerowych; - opanowanie wybranych technik eksperymentalnych; - umiejętność statystycznego opracowanie wyników badań laboratoryjnych; - umiejętność przedstawienia wybranej tematyki w formie referatu i prezentacji.
Treści kształcenia:
Wykłady: Ogólna charakterystyka, podstawowe składniki i podział polimerów. Reakcje zachodzące podczas polimeryzacji. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu polimerów. Tworzywa sztuczne. Betonopodobne kompozyty polimerowe(PC) i polimerowo-cementowe(PCC); podział, skład, metody otrzymywania, zakres stosowania. Kształtowanie struktury w procesach wytwarzania. Charakterystyka techniczna poszczególnych typów kompozytów polimerowych. Elementy prefabrykowane z betonów żywicznych i sztucznych marmurów – rodzaje, technologie wytwarzania. Wykorzystanie kompozytów polimerowych we wzmacnianiu, naprawach i ochronie budowli przed korozją: impregnacja, iniekcja, powłoki ochronne, wykładziny, polimery zbrojone włóknami (FRP). Dobór kompozytów i wytyczne ich stosowania z zachowaniem zasady kompatybilności. Technologiczne aspekty stosowania kompozytów polimerowych na placu budowy. Ocena przydatności kompozytów polimerowych dla budownictwa; dokumenty normalizacyjne i metodyka badań. Trendy rozwojowe. Laboratorium: Projektowanie składu kompozytów PCC i PC.; wykonywanie próbek z kompozytów PCC i PC; badania wytrzymałościowe w laboratorium. Statystyczna analiza wyników badań. Analiza i charakterystyka procesu polimeryzacji – badanie przewodności elektrycznej, lepkości i czasu wiązania.
Metody oceny:
Wykłady: Egzamin pisemny – test Ćwiczenia i laboratorium: ocenianie ciągłe – obecność i czynny udział w laboratorium, obrona sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych, praca semestralna – prezentacja referatu
Egzamin:
tak
Literatura:
[1] Czarnecki L., Broniewski T., Henning O., Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa 1994;<br> [2] Chemia polimerów, Praca zbiorowa pod redakcja Z.Florjańczyka i S.Penczaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;<br> [3] Czarnecki L., Betony żywiczne, Arkady, Warszawa 1982;<br> [4] Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemana A., Witemberg-Perzyk D., Wojciechowski S., Kompozyty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003;<br> [5] Czarnecki L., łukowski P., Garbacz A., Chmielewska B., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2001;<br> [6] Czarnecki L., Emmons P., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków 2002;<br> [7] Fagerlund G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa 1997;<br> [8] Osiecka E., Materiały Budowlane. Tworzywa sztuczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005; [9] Chanda M., Roy S.K., Industrial polymers, speciality polymers and their applications, Plastics Eginnering Series, CRC Press Taylor & Francis Group, 2009;
Witryna www przedmiotu:
http://pele.il.pw.edu.pl/moodle/course/view.php?id=15
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TEKOPOW1
Ma wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień związanych z technologią budowlanych kompozytów polimerowych. Przedstwia klasyfikację budowlanych kompozytów polimerowych, opisuje ich podstawowe właściwości, wskazuje odpowiednie zastosowanie (użyteczność) z uwzględnieniem trwałości i ekologii
Weryfikacja: Egzamin pisemny - test
Powiązane efekty kierunkowe: K1_W10, K1_W11
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W02, T1A_W05, T1A_W08
Efekt TEKOPOW2
Ma wiedzę na temat doboru źródeł informacji o budowlanych kompozytach polimerowych (normy, rozporządzenia, publikacje naukowe, patenty, wytyczne projektowania, wykonywania i stosowania). Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego w aspekcie przeprowadzenia badań patentowych
Weryfikacja: Ocena przygotowania i przedstawienia zespołowej pracy semestralnej
Powiązane efekty kierunkowe: K1_W21, K1_W22, K1_W24
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W08, T1A_W04, T1A_W05

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TEKOPOU1
Potrafi przeprowadzić laboratoryjny program eksperymentalny na poziomie inżynierskim obejmujący: opracowanie programu badań, zaprojektowanie składu kompozytów polimerowych do badań, wykonanie próbek do badań, przeprowadzenie badań, zestawienie i statystyczną analizę wyników badań, ocenę wyników badań i sformułowanie wniosków.
Weryfikacja: Ocena zaangażowania i sprawności działania w pracy w laboratorium; ocena przygotowania i obrony indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń i laboratorium
Powiązane efekty kierunkowe: K1_U11, K1_U18, K1_U21, K1_U24
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U04, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U03, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U01, T1A_U02, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U15
Efekt TEKOPOU2
Potrafi przygotować w formie referatu i przedstawić w formie prezentacji zespołową pracę semestralną na wybrany temat z zakresu technologii kompozytów polimerowych
Weryfikacja: Ocena przygotowania i przedstawienia zespołowej pracy semestralnej
Powiązane efekty kierunkowe: K1_U18, K1_U21, K1_U26
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U09, T1A_U13, T1A_U15, T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U07

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TEKOPOK1
Potrafi współpracować w zespole podczas wykonania zadania badawczego w trakcie prac w laboratorium. Potrafi samodzielnie przygotować i obronić sprawozdanie z ćwiczeń i laboratorium, w którym samodzielnie i rzetelnie opracuje wyniki badań eksperymentalnych i przedstawi wnioski. Jest przygotowany do zespołowego opracowania wybranego tematu w ramach pracy semestralnej i zaprezentowania jego wyników w sposób komunikatywny i zgodny z zasadami normowymi.
Weryfikacja: Ocena zaangażowania i sprawności działania w zespołowej pracy w laboratorium; kontrola czy wszyscy członkowie zespołu badawczego wykazują biegłość w zakresie wszystkich elementów badania; ocena przygotowania i obrony indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń i laboratorium, ocena przygotowania i przedst
Powiązane efekty kierunkowe: K1_K01, K1_K02, K1_K06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K02, T1A_K05, T1A_K07, T1A_K01, T1A_K07