Nazwa przedmiotu:
Inżynieria materiałów budowlanych (BZ, IPB)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW, dr inż. Tomasz Piotrowski, mgr inż. Kamil Załęgowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
INZMAB
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
wykład - 15h ćwiczenia - 15h zapoznanie z literaturą - 10h przygotowanie i prezentacja pracy semestralnej - 5h przygotowanie do egzaminu - 10h Razem 55h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
wykład - 15h ćwiczenia - 15h Razem 30h = 1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
ćwiczenia - 15h przygotowanie i prezentacja pracy semestralnej - 5h Razem 20h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu chemii materiałów budowlanych oraz znajomość ogólnej charakterystyki różnych grup materiałów budowlanych. Zaliczone przedmioty: Chemia budowlana, Materiały budowlane I i II, Konstrukcje betonowe, metalowe.
Limit liczby studentów:
bez limitu
Cel przedmiotu:
Wyjaśnienie zagadnień związanych relacją skład - struktura-właściwości- zastosowanie, wyrobienie u słuchacza nawyku szukania rozwiązań materiałowo-technologicznych uwzględniających relację „mikrostruktura – właściwości – przeznaczenie obiektu budowlanego” i jej wpływ na trwałość konstrukcji budowlanych, oraz uwzględnienie tych zależności w procesie projektowania obiektów budowlanych.
Treści kształcenia:
Główne treści przedmiotu obejmują: zdefiniowanie pojęć związanych z Inżynierią Materiałów Budowlanych - IMB, z uwzględnieniem roli i zadań IMB oraz cech wyróżniających IMB Główne treści przedmiotu obejmują: zdefiniowanie pojęć związanych z Inżynierią Materiałów Budowlanych - IMB, z uwzględnieniem roli i zadań IMB oraz cech wyróżniających IMB spośród innych inżynierii materiałowych. Sprzężenie człowiek - materiał - technologia - budowla - ekologia jako wyznacznik tematyki IMB. Model Materiałowy: skład - struktura - właściwości - zastosowanie. Zasada zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do obiektów budowlanych. Podział kompozytów budowlanych. Sterowanie właściwościami kompozytów budowlanych. Funkcje użyteczności materiałowej w zastosowaniu do materiałów budowlanych. Metale i stopy metali w budownictwie. Metody projektowania eksperymentu i opracowywania wyników. Metody projektowania materiałów i optymalizacji materiałowej. Metody opisu struktury materiałów budowlanych; wykorzystanie mikroskopii elektronowej i analizy obrazu, stereologia i fraktografia. Wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych w świetle dyrektyw europejskich. Trwałość i niezawodność rozwiązań materiałowych. Przyczyny uszkodzeń konstrukcji Budowlanych. Zasady diagnostyki konstrukcji z wykorzystaniem metod niszczących, mało- i nieniszczących. Zasady projektowania napraw, ochrony powierzchniowej i wzmacniania konstrukcji budowlanych
Metody oceny:
• Prezentacja PowerPoint oraz raport na wybrany temat z zakresu nowych rozwiązań materiałowych oraz materiałowo-strukturalnych uwarunkowań kształtowania właściwości kompozytów budowlanych. • Egzamin pisemny z zagadnień prezentowanych podczas wykładów.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: [1] Grabski M.W. Kozubowski J, „Istota Inżynierii Materiałowej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1995; [2] Czarnecki L., Emmons P., „Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych”, Polski Cement, Kraków, (2002); [3] Czarnecki L., Broniewski T., Henning O., „Chemia w budownictwie”, Arkady, 1994; [4] Czarnecki L., „Betony Żywiczne”, Arkady, 1982; [5] Czarnecki L. (ed), The International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, Vol. 13 (3), 2007, 141-151; [6] Czarnecki L., Nanotechnologia – wyzwaniem inżynierii materiałów budowlanych, Inżynieria i Budownictwo, R.62, 9 (2006), 465-469; [7] Czarnecki L., Garbacz A. (eds), Adhesion in Interfaces of Building Materials: a Multi-scale Approach, seria Advances in Materials Science and Restoration AMSR No. 2, Aedificatio Publishers, 2007; [8] Czarnecki L., Łukowski P., Betony i zaprawy samonaprawialne – krok ku inteligentnym materiałom naprawczym, Materiały Budowlane, 2008 (2), 1-3; 9] Garbacz A. Nieniszczące badania betonopodobnych kompozytów polimerowych za pomocą fal sprężystych – ocena skuteczności napraw, Prace Naukowe, Budownictwo, z.147, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007; [10] Łukowski P., Rola polimerów w kształtowaniu właściwości spoiw i kompozytów polimerowocementowych, Prace Naukowe, Budownictwo, z.148, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008; [11] Neville AM., Właściwości betonu, Polski Cement, 2004; [12] Ryś J., “Stereologia ilościowa” , Fotobit Design, Kraków, 1995. Literatura uzupełniająca: [1] Czarnecki L., Założenia systemu rozpoznawania kierunków rozwojowych inżynierii materiałów budowlanych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 2 (2005);<br> [2] Kurzydłowski K.J., Ralph B. „Quantitative description of material microstructure”; [3] Garbacz A. i in., Inżynieria powierzchni betonu, Materiały Budowlane, 9 (2006), 3-7; 12(2006), 8-11; 2(2007), 6,7
Witryna www przedmiotu:
http://pele.il.pw.edu.pl/moodle/
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt INZMABW1
Potrafi wymienić podstawowe elementy mikrostruktury podstawowych typów kompozytów budowlanych i analizować wpływ składu i mikrostruktury na ich właściwości techniczne i trwałość ze szczegolnym uwzględniniem zasad zrównoważonego rozwoju
Weryfikacja: egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W06, K2_W17_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07
Efekt INZMABW2
Potrafi dobrać metody analizy mikrostruktury podstawowych typów kompozytów budowlanych.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W06, K2_W17_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07
Efekt INZMABW3
Potrafi wymienić podstawowe przyczyny korozji kompozytów budowlanych i analizować ich wpływ na trwałość obiektów budowlanych. Zna podstawowe metody oceny stanu materiałów w konstrukcji budowlanej.
Weryfikacja: egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: K2_W06, K2_W17_IPB
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt INZMABU1
Student potrafi pozyskiwać informację z literatury baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie; potrafi przygotować opracowanie naukowe oraz streszczenie w języku angielskim.
Weryfikacja: Zawartość merytoryczna przentacji ppt oraz raportu na wybrany temat. Sposób prezentacji na ćwiczeniachta
Powiązane efekty kierunkowe: K2_U05, K2_U06, K2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U02, T2A_U03, T2A_U11, T2A_U15, T2A_U16, T2A_U04, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt INZMABK1
Potrafi pracować w grupie przy zbieraniu danych i przygotowywaniu prezentacji i raportu dotyczącego wybranego zagadnienia. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Weryfikacja: Zawartość merytoryczna przentacji ppt oraz raportu na wybrany temat. Sposób prezentacji na ćwiczeniach.
Powiązane efekty kierunkowe: K2_K01, K2_K02, K2_K05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04, T2A_K01, T2A_K06, T2A_K02