Nazwa przedmiotu:
Inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid)
Wykładowca:
mgr inż. Andrzej Gałecki
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-PE000-ISP-0315
Semestr:
6 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin kontaktowych/ - 15 a) wykład - 15godz. 2) Praca własna studenta 15 godz. 3) RAZEM – suma godzin pracy własnej i godzin kontaktowych. 30 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktów ECTS – liczba godzin kontaktowych - 15, w tym: a) wykład – 15 godz.
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Łączna liczba godzin w semestrze:
15
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady1h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z energoelektroniki i sterowania
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cele przedmiotu:
Przekazanie wiedzy nt.: rodzajów i właściwości odnawialnych źródeł energii (OZE); właściwości magazynów energii (ME); sposobu sterowania rozpływem mocy w energetyce rozproszonej; infrastruktury ładowania baterii pojazdów elektrycznych i hybrydowych; słownictwa z zakresu energetyki rozproszonej i teorii sterowania; oceny przydatności OZE oraz ME w rozproszonych systemach energetycznych
Treści merytoryczne:
Wykład: Wymagania energetyczne w budowie infrastruktury - ładowanie akumulatorów w pojazdach elektrycznych i hybrydowych; Udział alternatywnej energetyki w infrastrukturze pojazdów elektrycznych i hybrydowych; Fotowoltaiczne systemy energetyczne; Systemy energetyki wiatrowej; Akumulacje energii w sieci energetycznej; Stabilizacja mocy oraz częstotliwości w układach z akumulacją energii; Sterowanie rozpływem mocy w energetyce rozproszonej; Sterowanie częstotliwością w energetyce rozproszonej; Energetyka rozproszona w małej skali; Budowa infrastruktury pojazdów elektrycznych i hybrydowych w systemie energetyki rozproszonej;
Metody oceny:
Kolokwium sprawdzające. Ocena odpowiedzi na cztery pytania otwarte dotyczące zagadnień poruszanych na wykładzie.
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
1. R. Srzelecki, G. Benysek: Power Electronics in Smart Electrical Energy Networks, Springer London, 2008. 2. Zbiór wybranych publikacji konferencyjnych i artykułów z czasopism technicznych związanych z tematem przedmiotu przygotowany i udostępniony studentom. 3. Materiały z Wykładu w formie prezentacji multimedialnych oraz plików pdf.
Witryna WWW przedmiotu:
brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:
brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-305_W1
Posiada wiedze o rodzajach i właściwościach odnawialnych źródeł energii
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0315_W2
Posiada wiedzę o rodzajach i właściwościach magazynów energii
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium
Efekt
Dysponuje wiedzą na temat sterowania rozpływem mocy w energetyce rozproszonej
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium
Efekt 1150-PE000-ISP-0315_W4
Posiada wiedzę na temat wymaganej infrastruktury dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 1150-PE000-ISP-305_U1
Ma świadomość roli odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium