Nazwa przedmiotu:
Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. PW.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Energetyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnosciowe
Kod przedmiotu:
ML.NS536
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym: a) udział w wykładach - 15 godz., b) udział w ćwiczeniach - 15 godz., c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 20 godz., w tym: a) bieżące przygotowywanie się do zajęć, studia literaturowe, przygotowanie indywidualnej prezentacji studenta - 10 godz., b) przygotowanie się do kolokwiów - 10 godz. Razem - 52 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych: 32, w tym: a) udział w wykładach - 15 godz., b) udział w ćwiczeniach - 15 godz., c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien umieć obliczać podstawowe parametry eksploatacyjne urządzeń, w których wykorzystywane jest zjawisko bezprzeponowej wymiany ciepła i masy.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Zagadnienia wymiany masy w układach wielofazowych. 2. Analogie hydromechaniczno - cieplne. 3. Równoczesna wymiana ciepła i masy w obecności przemiany fazowej jednego ze składników układu. 4. Teoria skruberów, chłodnic natryskowo – wyparnych i chłodni kominowych. Ćwiczenia: Zadania i przykłady liczbowe związane z treścią wykładu.
Metody oceny:
Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Leinhard IV, J.H. Leinhard V.: A Heat Transfer Textbook, Phologiston Press, Cambridge, Massachusetts USA, 2008, dostępne z http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html. 2. Çengel Y.A.: Heat Transfer, A Practical Approach, McGraw-Hill Companies, Boston, 1998, ISBN 0-07-115223-7. Dodatkowa literatura: 1. Materiały na stronie http://www.itc.pw.edu.pl. 2. Staniszewski B.: Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 1980.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS536_W1
Student potrafi dobrać odpowiedni typ wymiennika ciepła do określonych zadań.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS536_W1
Student potrafi dobrać odpowiedni typ wymiennika ciepła do określonych zadań.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS536_W2
Student odróżnia zagadnienie przemiany fazowej od problemu wymiany masy i potrafi wskazać urządzenia, w których te zjawiska są wykorzystywane.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS536_W2
Student odróżnia zagadnienie przemiany fazowej od problemu wymiany masy i potrafi wskazać urządzenia, w których te zjawiska są wykorzystywane.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS536_W3
Student potrafi wymienić i sklasyfikować urządzenia wykorzystujące chłodzenie natryskowo-wyparne oraz zna zasadę ich działania.
Weryfikacja: Kolokwium nr 2.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS536_U1
Student umie obliczyć wymagane parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne wymiennika ciepła.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS536_U2
Student potrafi poprawnie zbilansować powierzchnię międzyfazową, przez którą zachodzi równoczesna wymiana ciepła i masy.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS536_U2
Student potrafi poprawnie zbilansować powierzchnię międzyfazową, przez którą zachodzi równoczesna wymiana ciepła i masy.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: