Nazwa przedmiotu:
Modelowanie w biomechanice
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Monika Kwacz
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
MWB
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 32, w tym: a) wykład - 30 godz. ; b) konsultacje - 2 godz. ; 2) Praca własna studenta 24 godziny: a) przygotowanie do zaliczenia - 16 godz. ; b) studia literaturowe- 8 godz. ; Suma 56 (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 32, w tym: a) wykład - 30 godz. ; b) konsultacje - 2 godz. ;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu mechaniki i biomechaniki inżynierskiej. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie treści artykułów naukowych.
Limit liczby studentów:
nd
Cel przedmiotu:
Przygotowanie do samodzielnej lub zespołowej analizy, modelowania i symulacji wybranych zjawisk biomechanicznych. Przygotowanie do opracowania i zredagowania tekstu publikacji naukowej w formie artykułu oraz prezentacji ustnej.
Treści kształcenia:
1. Zagadnienia analizy statycznej, kinematycznej i dynamicznej w biomechanice. 2. Modelowanie i symulacja biomechaniki mięśnia i układu mięśniowo-szkieletowego człowieka.
Metody oceny:
1. Opracowanie pisemne i prezentacja artykułu naukowego: ocena cząstkowa #1 w skali 2,0 - 5,0. 2. Dwa kolokwia zaliczające: ocena cząstkowa #2 średnia arytmetyczna z obu kolokwiów wystawiona w skali 2,0 - 5,0. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie obu pozytywnych ocen cząstkowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Bober T.: Biomechanika układu ruchu człowieka 2. Kooij H. et al.: Human Motion Control 3. Kundson D.: Fundalentals of Biomechanics 4. Medved V.: Measurement of Human Locomotion 5. Journal of Biomechanics, Elsevier
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MWB_W01
Potrafi zaplanować eksperyment w celu pozyskania danych wejściowych do modelowania biomechaniki układu mięśniowo-szkieletowego człowieka.
Weryfikacja: 1) kolokwium zaliczające, 2) opracowanie pisemne, 3) prezentacja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03, W_04, W_05, W_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_WG, P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MWB U_01
Potrafi korzystać z publikacji naukowych w celu analizowania obecnego stanu wiedzy w zakresie modelowania biomechaniki układu mięśniowo-szkieletowego człowieka.
Weryfikacja: 1) opracowanie pisemne, 2) prezentacja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_01, U_02, U_03, U_05, U_06, U_07
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UO, I.P7S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka MWB K_01
Potrafi współpracować w dwu-lub trzyosobowym zespole w celu przygotowania opracowania pisemnego i prezentacji na temat krytycznej oceny aktualnego stanu wiedzy w zakresie wybranej problematyki modelowania układu mięśniowo-szkieletowego człowieka.
Weryfikacja: 1) opracowanie pisemne, 2) prezentacja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02, K_03, K_04, K_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, P7U_K, I.P7S_KR, I.P7S_KK