Nazwa przedmiotu:
Przyrządy w kardiologii interwencyjnej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Kazimierz Pęczalski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
PWKI
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 36, w tym: a) wykład - 30 godz.; b) konsultacje - 6 godz; 2) Praca własna studenta 15 godz., w tym: a) przygotowanie do kolokwium - 15 godz.; Suma: 66 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 36, w tym: a) wykład - 30 godz.; b) konsultacje - 6 godz;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki, fizyki, podstaw elektroniki, biologii i podstaw medycyny na poziomie absolwenta I stopnia studiów kierunku inżynieria biomedyczna
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z możliwościami wykorzystania osiągnięć nauki i techniki w diagnostyce i terapii medycznej na przykładzie kardiologii interwencyjnej. Specjalistyczne systemy rtg i ultrasonograficzne, systemy anatomicznego modelowania izochronicznych map propagacji pobudzenia serca, systemy ablacyjne, nowe techniki zapobiegające powstawaniu reokluzji w naczyniach wieńcowych, systemy rejestrująco monitorujące, jednorazowy sprzęt stosowany w elektrofizjologii, ablacjach, koronarografiach, PTCA, stentowaniu, oraz naczyniowych zabiegach kardiochirurgicznych.
Treści kształcenia:
Budowa i patologie układu bodźcotwórczo przewodzącego i układu naczyniowego serca. Zakres stosowania metod kardiologii interwencyjnej. Stałe i zewnętrzne stymulatory serca Tryby pracy. Implantowane rejestratory holterowskie z bezprzewodową transmisja danych. Systemy elektrofizjologiczne, systemy anatomicznego modelowania izochronicznych map propagacji pobudzenia serca (np. Carto), przyrządy ablacyjne (destrukcja patologicznych struktur przewodzących serca) – ablatory RF, krioablatory, urządzenia do aplikacji chirurgicznych (na otwartym sercu), ultrasonografy wewnątrzsercowe. Elektrody diagnostyczne (o stałym kształcie i sterowane), elektrody aplikacyjne (o stałym kształcie, sterowane i z systemami miejscowego chłodzenia), systemy do wprowadzania elektrod do naczyń układu krążenia. Naczyniowe systemy RTG z specjalistycznym oprogramowaniem, systemy monitorowania parametrów życiowych, dozowniki kontrastu, systemy do przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych (PTCA), kontrapulsacyjne systemy wspomagania serca. Cewniki do koronarografii, cewniki do PTCA, stenty. Metody pokrycia stentów w celu zapobiegania rekluzji naczyń wieńcowych. Opis metody i stosowanych urządzeń. Plastyka zastawki mitralnej (komisurotomia), zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego (ASD) lub międzykomorowego (VSD), wszczepienie zastawki.
Metody oceny:
Kolokwia
Egzamin:
nie
Literatura:
M. Stopczyk (red.) Elektrodiagnostyka medyczna. Warszawa PZWL 1984 K. Pęczalski. Wybrane metody diagnostyczne wykorzystywane w elektroterapii serca. Warszawa. Exit 2010. Red. G. Brzezińska-Rajszys, M. Dąbrowski, W. Rużyłłó, A. Witkowski. Kardiologia Interwencyjna. PZWL Warszawa 2009
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PWKI_W01
Zna najnowsze rozwiązania i potrzeby dalszego doskonalenia metod i systemów,w tym informatycznych, do stałej i zewnętrznej stymulacji serca, badan elektrofizjologiczych i ablacji, koronarografii i stentowania oraz innych procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK
Charakterystyka PWKI_W02
Zna medyczne podstawy stosowania urządzeń i oprogramowania w kardiologii interwencyjnej
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG
Charakterystyka PWKI_W03
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie aktualnie stosowanych w ochronie zdrowia urządzeń i systemów informatycznych do stałej i czasowej zewnętrznej stymulacji serca, badań elektrofizjologicznych, ablacji, koronarografii, stentowania i specjalistycznych zabiegów kardiologii interwencyjnej
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PWKI_U01
Potrafi opracować założenia i wykonać projekt systemu do diagnostycznej stymulacji serca z systemem rejestracji, archiwizacji i analizy. Potrafi opracować założenia systemu wspomagającego diagnostykę zwężenia tętnic w oparciu o pomiary ciśnień wewnątrznaczyniowych i zarejestrowanych obrazów koronarograficznych.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o, P7U_U, I.P7S_UW.o
Charakterystyka PWKI_U02
Rozumie etyczne oraz medyczne uwarunkowania stosowania urządzeń technicznych w medycynie i potrafi tą wiedzę wykorzystać w pracach projektowych i opracowywaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w inżynierii medycznej.
Weryfikacja: kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PWKI_K01
Jest gotów do krytycznej analizy z wykorzystaniem danych z publikacji wyników procedur kardiologii interwencyjnej w zespole multidyscyplinarnym
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK
Charakterystyka PWKI_K02
Jest gotów do omawiania zagadnień związanych z budową, wykorzystaniem i nowymi rozwiązaniami aparatury i urządzeń stosowanych w kardiologii interwencyjnej z osobami o wykształceniu medycznym.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO