Nazwa przedmiotu:
Elektrokardiografia
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Kazimierz Pęczalski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
EKRD
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 36, w tym: a) wykład - 30 godz.; b) konsultacje - 6 godz; 2) Praca własna studenta 15 godz., w tym: a) przygotowanie do zaliczeń - 15 godz.; Suma: 66 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 36, w tym: a) wykład - 30 godz.; b) konsultacje - 6 godz;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość matematyki, fizyki, podstaw elektroniki oraz biofizyki na poziomie kursu kierunku Inżynieria Biomedyczna lub specjalności Urządzenia elektromedyczne na I stopniu studiów
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Znajomość układów wzmacniaczy EKG, metod filtracji sygnału, dyskryminacji artefaktów, archiwizacji, wizualizacji oraz automatycznej oceny zapisu EKG. Zapoznanie się z zasadami diagnostyki na podstawie zapisu EKG: prawidłowy elektrokardiogram, nieprawidłowości elektrokardiogramu, zaburzenia rytmu serca, przydatność kliniczna elektrokardiografii.
Treści kształcenia:
Podstawy elektrofizjologii, systemy odprowadzeń, charakterystyka prawidłowego elektrokardiogramu, ocena metody: czułość, swoistość, efektywność przewidywania prawdziwego wyniku. Układy wejściowe, filtry analogowe i cyfrowe, przetwarzanie A/C, dyskryminacja artefaktów Przedstawienie przykładowego algorytmu analizy sygnału EKG. Metody archiwizacji, wizualizacji oraz rozwiązania sprzętowe systemów diagnostycznych EKG. Zmiany EKG spowodowane patologią jam serca, blokami, pobudzeniami przedwczesnymi, niedokrwieniem, martwicą. Mechanizmy powstawania zaburzeń serca oraz ich klasyfikacja, zaburzenia rytmu serca związane z nadaktywnością i obniżoną aktywnością Wartość diagnostyczna patologicznego elektrokardiogramu, elektrokardiogram chorób serca i przykładowych sytuacji klinicznych. Ograniczenia standardowej elektrokardiografii. Diagnostyczne metody uzupełniające. Zapisy EKG dla podstawowych trybów stymulacji serca. Podstawowa diagnostyka uszkodzeń układu stymulującego i nieprawidłowej stymulacji serca.
Metody oceny:
Kolokwia zaliczające
Egzamin:
nie
Literatura:
M. Stopczyk (red.) Elektrodiagnostyka medyczna. Warszawa PZWL 1984 Antoni Bayes de Luna. Elektrokardiografia Kliniczna. Via Medica SC Gdańsk 1999 Webster J.G. (editor): Medical Instrumentation. Application and Design. John Wiley&Sons, Inc. New York, 2010.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka EKRD_W01
Zna najnowsze rozwiązania i potrzeby dalszego doskonalenia systemów ,w tym informatycznych, do spoczynkowej, wysiłkowej oraz holterowskiej rejestracji i analizy elektrycznej aktywności serca tak w zakresie samodzielnych urządzeń jak i modułów systemów intensywnego nadzoru, systemów diagnostycznych i systemów terapeutycznych
Weryfikacja: kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK
Charakterystyka EKRD_W02
Zna medyczne podstawy stosowania urządzeń i oprogramowania w diagnostyce i terapii serca i układu krążenia
Weryfikacja: kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK
Charakterystyka EKRD_W03
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie aktualnie stosowanych w ochronie zdrowia urządzeń i systemów informatycznych dedykowanych dla oddziałów kardiologicznych, kardiochirurgicznych wykorzystywanych również w innych oddziałach medycznych.
Weryfikacja: kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EKRD_U01
Potrafi opracować założenia i wykonać projekt systemu do rejestracji, archiwizacji i analizy elektrycznej aktywności serca pracujący niezależnie lub jako moduł większego urządzenia medycznego także z funkcją telemetrii lub holterowską.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o
Charakterystyka EKRD_U02
Rozumie etyczne oraz medyczne uwarunkowania stosowania urządzeń technicznych w medycynie i potrafi tą wiedzę wykorzystać w pracach projektowych i opracowywaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka EKRD_K01
Jest gotów do omawiania zagadnień związanych z budową, wykorzystaniem i nowymi rozwiązaniami aparatury do rejestracji i analizy sygnałów elektrycznych serca z osobami o wykształceniu medycznym.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO