Nazwa przedmiotu:
Projektowanie Pracowni Rentgenowskich i Izotopowych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Piotr Tulik
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Inżynieria Biomedyczna
Grupa przedmiotów:
Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne
Kod przedmiotu:
PPRI
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym: a) wykład – 15 godz. b) projekt - 30 godz. c) konsultacje - 5 godz. 2) Praca własna studenta 60 godzin: a) przygotowanie do zajęć projektowych - 10 godz. b) opracowanie dokumentacji projektowej - 30 godz. c) przygotowanie do kolokwium - 10 godz. d) studium literaturowe -10 godz. Razem 110 godzin - 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,82 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 50, w tym: a) wykład - 15 godz. b) projekt - 30 godz. c) konsultacje - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,55 punktów ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 70, w tym: a) przygotowanie do zajęć projektowych - 10 godz. b) projekt - 30 godz. c) opracowanie dokumentacji projektowej - 30 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza o oddziaływaniu promieniowania jonizującego z materią; aparaturze diagnostycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące; wielkościach i jednostkach dozymetrycznych oraz ochronie radiologicznej.
Limit liczby studentów:
48
Cel przedmiotu:
Przygotowanie do projektowania pracowni rentgenowskich i izotopowych oraz do pracy w podmiotach instalujących i serwisujących aparaturę diagnostyczną wykorzystującą promieniowanie jonizujące.
Treści kształcenia:
Zakres wykładu obejmuje: Podstawy prawne i aspekty praktyczne projektowania: pracowni rentgenowskiej i izotopowej oraz medycznej pracowni rentgenowskiej. Podstawy teoretyczne obliczania osłon przed promieniowaniem jonizującym. Zasady ochrony radiologicznej. Zakres zajęć projektowych obejmuje: Praktyczne obliczanie osłon przed promieniowaniem jonizującym. Opracowanie dokumentacji projektowej pracowni rentgenowskiej i izotopowej.
Metody oceny:
wykład – zaliczenie na podstawie kolokwium; projekt - zaliczenie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej;
Egzamin:
nie
Literatura:
Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284, 322) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi. Norma PN-86/J-80001 – Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i Gamma, obliczanie osłon stałych. Norma DIN-6847 teil 2: Medizinische elektronenbeschleuniger – anlangen strahlenschutzreglen fur die errichtung. Gostkowska Bożena: Ochrona radiologiczna. Wielkości, jednostki i obliczenia. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2006.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PPRI_W01
Zna cele i podstawowe zasady projektowania pracowni radiologicznej i izotopowej; instalacji, użytkowania i serwisowania urządzeń diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące; ochrony radiologicznej w szczególności ochrony radiologicznej pacjenta i personelu medycznego.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena wykonanej dokumentacji projektowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_02, W_05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PPRI_U01
Potrafi pracując w zespole przygotować założenia projektowe, zweryfikować je i na ich podstawie opracować dokumentację projektową pracowni radiologicznej i izotopowej.
Weryfikacja: Ocena opracowania dokumentacji projektowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_05, U_06, U_07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO, III.P7S_UW.o, P7U_U, I.P7S_UU, I.P7S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PPRI_K01
Ma świadomość potrzeby krytycznej oceny swojej wiedzy i możliwości jej wykorzystania w rozwiązywaniu problemów projektowych; potrzeby myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; odpowiedzialności związanej z pracą w zespole oraz ma świadomość specyfiki pracy i wynikającej z niej odpowiedzialności m.in. w placówkach ochrony zdrowia.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_02, K_03, K_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK, I.P7S_KO, I.P7S_KR