Nazwa przedmiotu:
Grafika inżynierska II
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Jadwiga Janowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
GRI2
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich - 32 godz., w tym: • ćwiczenia projektowe – 30 godz. • konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta - 45 godz. • przygotowanie do zajęć projektowych (także prowadzonych w pracowni komputerowej) i prac kontrolnych – 15 godz. • opracowanie i weryfikacja projektów - 30 godz. Razem: 77 godzin (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich - 32 godz., w tym: • ćwiczenia projektowe – 30 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3 punkty ECTS – 77 godzin, w tym: • ćwiczenia projektowe - 30 godz. • przygotowanie do zajęć projektowych (także prowadzonych w pracowni komputerowej) i prac kontrolnych 15 godz. • konsultacje - 2 godz. • opracowanie i weryfikacja projektów (poza salą projektową) – 30 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe zagadnienia z: Grafiki Inżynierskiej I (rzuty, przekroje, wymiarowanie) i informatyki (komputerowe wspomaganie projektowania program AutoCAD) oraz podstaw metrologii (pomiary i analiza wymiarowa).
Limit liczby studentów:
bez ograniczeń
Cel przedmiotu:
Nabycie umiejętności: odwzorowania postaci konstrukcyjnej wyrobu, graficznego zapisu geometrycznej postaci konstrukcyjnej oraz graficznego zapisu układu wymiarów, wykonania rysunków konstrukcyjnych części mechanizmu z uwzględnieniem tolerowania wymiarów, pasowań, chropowatości powierzchni oraz z szacowaniem lub doborem luzów, sporządzenia dokumentacji konstrukcyjnej.
Treści kształcenia:
ĆWICZENIA PROJEKTOWE: Wymiarowanie typowych części występujących w mechanizmach - wykonanie rysunków konstrukcyjnych (Tuleja, Trzpień). Rysowanie, oznaczanie i wymiarowanie gwintów (zewnętrznych i wewnętrznych), pasowania gwintów - rysunek wykonawczy typowej części toczonej: tulejka/trzpień z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym (przekrój, znaki wymiarowe oraz rysowanie, oznaczanie i wymiarowanie gwintu). Połączenia konstrukcyjne. Zasady rysowania połączeń za pomocą znormalizowanych elementów gwintowych połączenia gwintowe, znormalizowane elementy gwintowe, zasady rysowania połączeń gwintowych), wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej (zasady wykonywania rysunków złożeniowych i rysunków konstrukcyjnych części), wykonanie rysunków konstrukcyjnych części mechanizmu z uwzględnieniem tolerowania wymiarów. Wykonanie rysunków: - rysunek złożeniowy z zastosowaniem połączeń gwintowych, - rysunki konstrukcyjnych części (wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej). Wykonanie rysunków konstrukcyjnych z uwzględnieniem dodatkowych oznaczeń w graficznym zapisie układu wymiarów: zapis tolerancji wymiarów oraz pasowań na rysunkach technicznych, oznaczanie stanu powierzchni (chropowatości powierzchni). Wprowadzanie zmian w dokumentacji technicznej (na rys. technicznych). Zapis konstrukcji w elektrotechnice i elektronice. Wykonanie rysunków: - wykonanie rysunków konstrukcyjnych części mechanizmu z uwzględnieniem tolerowania wymiarów, pasowań, chropowatości powierzchni oraz z szacowaniem lub doborem luzów. Prace kontrolne, zaliczenie przedmiotu: wykonanie rysunków konstrukcyjnych (z uwzględnieniem tolerowania wymiarów i pasowań, oznaczania chropowatości powierzchni) części z gwintem oraz części konstrukcyjnych połączeń gwintowych i prostego mechanizmu. Ćwiczenia z AutoCAD’a: wykonanie rysunków konstrukcyjnych wskazanych części mechanizmów za pomocą programu AutoCAD.
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie oceny (punkty) wykonania zadań projektowych i prac kontrolnych przewidzianych w programie zajęć.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Paprocki K.: Zasady zapisu konstrukcji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000. 2. Rysunek techniczny i rysunek techniczny maszynowy, zbiór polskich norm. Wyd. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Warszawa 2011. 3. Janowska J.: Materiały pomocnicze do projektowania i wykładu z GRI, umieszczone na stronie www.mikromechanika.pl. 4. Janowska J.: Grafika Inżynierska - instrukcja do ćwiczeń projektowych z wykorzystaniem programu AutoCAD, umieszczona na stronie www.mikromechanika.pl.
Witryna www przedmiotu:
dostępna na stronie www.mikromechanika.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka GRI2_W01
Ma wiedzę na temat wykonywania rysunków konstrukcyjnych części mechanizmu z uwzględnieniem tolerowania wymiarów, pasowań, chropowatości powierzchni oraz z szacowaniem lub doborem luzów, sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej prostych mechanizmów.
Weryfikacja: Zaliczenie projektów i prac sprawdzających w ramach ćwiczeń projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka GRI2_U01
Potrafi wykonać dokumentację konstrukcyjną (także z wykorzystaniem programu AutoCAD) prostych mechanizmów Wpisz opis
Weryfikacja: Zaliczenie projektów i prac sprawdzających w ramach ćwiczeń projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka GRI2_K01
Potrafi pracować w zespole
Weryfikacja: Ocena pracy studenta podczas zajeć projektowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR