Nazwa przedmiotu:
Podstawy automatyki I
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jan Kościelny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PA
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 64 godz., w tym: • wykład 45 godz. • ćwiczenia 15 godz. • konsultacje – 2 godz. • egzamin – 2 godz, 2) Praca własna studenta: 65 godz., w tym: • studia literaturowe, samodzielne rozwiązywanie zadań – 30 godz. • przygotowanie się do kolokwiów – 20 godz. • przygotowanie się do egzaminu – 15 godz. Razem : 129 godz. (5 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 64 godzin., w tym: • wykład - 45 godz. • ćwiczenia - 15 godz. • konsultacje – 2 godz. • egzamin – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 45 godz., w tym: • ćwiczenia - 15 godz. • studia literaturowe, samodzielne rozwiązywanie zadań – 30 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: matematyka, fizyka.
Limit liczby studentów:
150
Cel przedmiotu:
Umiejętność formułowania opisu matematycznego układów regulacji oraz sterowania procesami dyskretnymi. Umiejętność projektowania typowych struktur układów regulacji oraz układów przełączających.
Treści kształcenia:
Część ciągła: 1. Wprowadzenie 2. Opis matematyczny - transmitancje 3. Podstawowe elementy liniowe 4. Schematy blokowe 5. Charakterystyki częstotliwościowe 6. Opis matematyczny – równania stanu 7. Obiekty i regulatory 8. Stabilność 9. Wskaźniki jakości 10. Dobór nastaw 11. Struktury układów regulacji 12. Regulacja 2 i 3 położeniowa 13. Technika automatyzacji Część dyskretna: 1. Wprowadzenie do sterowania sterowania procesami dyskretnymi 2. Narzędzia formalne 3. Układy kombinacyjne 4. Podstawy układów sekwencyjnych 5. Przerzutniki asynchroniczne 6. Układy sekwencyjne procesowo-zależne asynchroniczne o programach rozgałęzionych 7. Układy sekwencyjne asynchroniczne procesowo-zależne o programach liniowych 8. Przerzutniki synchroniczne jako podstawowe zespoły układów synchronicznych 9. Metodyka projektowania układów synchronicznych
Metody oceny:
Wykład – Egzamin. Ćwiczenia - Zaliczenie na podstawie ocen z dwóch kolokwiów.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Holejko D., Kościelny W.J. Automatyka procesów ciągłych. OWPW, 2012; 2. Żelazny M.: Materiały pomocnicze do wykładu: Podstawy Automatyki; 3. Żelazny M.: Podstawy Automatyki. WNT, Warszawa 1976; 4. Kościelny W.: Materiały pomocnicze do nauczania podstaw automatyki. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001, wyd. III; 5.Holejko D., Kościelny W., Niewczas W.: Zbiór zadań z podstaw automatyki. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej; 1985, wyd. VIII; 6. Gessing R.: Podstawy automatyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001; 7. Mazurek J., Vogt H., Zydanowicz W.: Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002; 8. Malinowski K, Tatjewski P.: Podstawy Automatyki. Preskrypt, PW. 9; Węgrzyn S.: Podstawy automatyki. PWN, Warszawa, 1980; 10. Kościelny W.: Podstawy automatyki, część II. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1984; 11. Zieliński C.: Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN, Warszawa, 2003; 12. Traczyk W.: Układy cyfrowe automatyki. WNT, Warszawa 1974; 13. Misiurewicz P.: Podstawy techniki cyfrowej. WNT, Warszawa 1982.
Witryna www przedmiotu:
https://iair.mchtr.pw.edu.pl/przedmioty/
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt AIR_IST_K_W09
Posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie automatyki i robotyki
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt AIR_IST_K_U06
Umie zastosować aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień mechanicznych (w tym mechaniki płynów), elektrycznych i elektronicznych oraz w obszarze automatyki.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia
Efekt AIR_IST_K_U14
Potrafi dokonać analizy i opisu systemów liniowych
Weryfikacja: Kolokwia, egzamin.
Efekt AIR_IST_K_U15
Potrafi rozróżnić podstawowe struktury układów sterowania
Weryfikacja: Kolokwia, egzamin
Efekt AIR_IST_K_U16
Potrafi opisać i dokonać analizy prostego liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej.
Weryfikacja: kolokwia, egzamin
Efekt AIR_IST_K_U17
Potrafi zbadać i ocenić stabilność układów automatyki.
Weryfikacja: kolokwia, egzamin
Efekt AIR_IST_K_U18
Potrafi projektować prosty układ regulacji metodami częstotliwościowymi.
Weryfikacja: kolokwia, egzamin
Efekt AIR_IST_K_U19
Potrafi dobrać nastawy regulatora PID.
Weryfikacja: kolokwia, egzamin