Nazwa przedmiotu:
Podstawy Technik Wytwarzania cz.I
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PTWI
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 47 godz., w tym: • wykład - 30 godz. • laboratorium -15 godz. • konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna – 40 godz., w tym: • przygotowanie do kolokwium - 5 godz.; • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 15 godz.; • przygotowanie sprawozdań – 20 godz. Razem: 87 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - 47godz., w tym: • wykład: 30 godz. • laboratorium: 15 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 52 godz., w tym: • przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 15 godz. • laboratorium - 15 godz. • przygotowanie sprawozdań – 20 godz. • konsultacje – 2 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość rodzajów i właściwości tworzyw konstrukcyjnych metalowych i niemetalowych. Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów a także fizyki i chemii. Ponadto do zajęć laboratoryjnych znajomość sposobów pomiaru wielkości geometrycznych, obsługi typowych przyrządów pomiarowych i wyznaczania niepewności pomiaru.
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Poznanie zasadniczych technik stosowanych do wytwarzania elementów, podzespołów oraz wyrobów finalnych – przyrządów i urządzeń precyzyjnych. Zrozumienie zróżnicowanych zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesów obróbki i poznanie typowych środków technicznych do ich realizacji. Umiejętność identyfikacji stosowanych metod i sposobów technologicznych oraz projektowania kolejnych faz procesu technologicznego . Uwzględnianie w konstrukcji elementów i wyrobów uwarunkowań technologicznych
Treści kształcenia:
Wykład Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe: technologia, techniki wytwarzania, proces produkcyjny, proces technologiczny i jego elementy składowe. Program i rodzaje produkcji. Wyrób i jegoskładniki. Organizacja i przygotowanie produkcji. Ogólna charakterystyka sposobów formowania objętościowego elementów ze stopów metali w stanie ciekłym. Techniki formowania części drobnych i precyzyjnych: przebieg procesu, oprzyrządowanie, technologiczność konstrukcji odlewów, charakterystyka metod i zastosowanie Wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych i gumy Wytwarzanie elementów z proszków metali i ceramiki. Obróbka plastyczna. . Klasyfikacja sposobów obróbki plastycznej: kucie i prasowanie, walcowanie, ciągnienie, tłoczenie. Wykrawanie precyzyjne. Obróbka skrawaniem. Klasyfikacja sposobów obróbki skrawaniem Zakres stosowania obróbek: toczenia, frezowania, wiercenia, przeciągania, strugania itp. Kształtowanie skrawaniem powierzchni o złożonej geometrii – gwintów i uzębień. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka sposobów obróbki ściernej. Materiały i narzędzia ścierne. Obróbka erozyjna. Podstawowe zjawiska drążenia elektroerozyjnego (EDM) oraz wycinania przewijaną elektrodą drutową (WEDM), chemicznego (CHM) i elektrochemicznego (ECM), laserowego (LBM), wiązką elektronów (EBM), wiązką jonów (IBM) oraz plazmy. Laboratorium Wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych Metody obróbki plastycznej Narzędzia skrawające Kształtowanie precyzyjnych elementów na tokarkach, frezarkach i wiertarkach Narzędzia szlifierskie i szlifowanie Obróbka ścierna powierzchniowa Drążenie elektroerozyjne
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu w II semestrze na podstawie kolokwium. Zaliczanie laboratorium na podstawie ocen ze wszystkich ćwiczeń. Ocena z danego ćwiczenia laboratoryjnego - ocena przygotowania studenta do zajęć, ocena sprawozdania.
Egzamin:
nie
Literatura:
Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. OW PW, Warszawa 2000 Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998 Jemielniak K.: Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania. OW PW, Warszawa 2002 Jemielniak K.: Obróbka skrawaniem. OW PW, Warszawa 1998 Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki. WNT, Warszawa 1995 Oczoś K., Porzycki J.: Szlifowanie. WN-T, Warszawa, 1986 Ruszaj A.: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi. Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem, Kraków 1999 Wysiecki M.: Nowoczesne materiały narzędziowe. WN-T, Warszawa 1997. Dąbrowski L., Marciniak M., Nowicki B.: Obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna – Laboratorium. OW PW, Warszawa 1997. Erbel J. (praca zbiorowa): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Tom I i II. OW PW, Warszawa 2005.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PTWI_W01
Posiada elementarną wiedzę na temat materiałów inżynierskich; w szczególności w zakresie doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych technik wytwarzania elementów i przyrządów oraz technik wytwarzania elementów i przyrządów
Weryfikacja: Zaliczenie kolokwium w trakcie wykładu. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (ocena przygotowania studenta do zajeć, ocena sprawozdań).

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PTWI_U02
Potrafi dobrać techniki wytwarzania komponentów projektowanego urządzenia mechatronicznego
Weryfikacja: Kolokwium na wykładzie. Zaliczenie ćwiczeń w laboratorium (ocena przygotowania studenta do zajeć, ocena pracy studenta podczas zajeć, ocena sprawozdań).

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PTWI_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem i zna zasady działania w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową
Weryfikacja: Praca studenta w czasie wykonywania ćwiczeń w laboratorium.