Nazwa przedmiotu:
Praktyka przeddyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Opiekun praktyki w ramach instytutu lub specjalności
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Praca w firmie: 160 godzin Razem: 160 godzin (4 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Praca w firmie: 160 godzin Razem: 160 godzin (4 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zastosowanie w praktyce wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie studiów. Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych. Rozpoznanie potrzeb i wymagań pracodawców dotyczących nowych pracowników. Poznanie systemu organizacji przedsiębiorstwa oraz uwarunkowań i reguł obowiązujących w środowisku pracy. Kształtowanie właściwego stosunku do pracy: dbanie o jakość pracy, terminowość wykonywania zadań, prawidłowa współpraca z innymi osobami i działami w przedsiębiorstwie, rozwój własnej inicjatywy w środkowisku pracy, nabycie umiejętności pracy w zespole.
Treści kształcenia:
Szczegółowe treści zależą od miejsca wykonywania praktyki
Metody oceny:
Ocena sprawozdania z wykonania praktyki i potwierdzenia z miejsca realizacji praktyki. Wynik oceny: zaliczona/niezaliczona
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Praktyka może być realizowana za granicą

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PRA_W01
Zna zagadnienia dotyczące urządzeń, technologii lub procesów definiujących specyfikę firmy organizującej praktykę
Weryfikacja: Ocena sprawozdania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16, K_W21
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PRA_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę zdobywaną w miejscu praktyki oraz uzyskiwaną z innych źródeł i integrować ją z wiedzą uzyskaną podczas studiów.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U28
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o
Charakterystyka PRA_U02
Rozumie i stosuje zasady BHP w miejscu pracy
Weryfikacja: ocena sprawozdania z praktyki
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U28
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PRA_K01
Ma świadomość wagi pracy zespołowej, aktywnie podchodzi do wykonania powierzonych zadań
Weryfikacja: Ocena sprawozdania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR