Nazwa przedmiotu:
Programowanie w systemie Matlab
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
PSM
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • projekt – 15 godz. • konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 50 godz., w tym: • przygotowanie do prjektu – 15 godz. • studia literaturowe – 5 godz. • wykonanie projektu – 25 godz. • przygotowanie do zaliczeń 5 godz. Razem: 82 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 32 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • projekt – 15 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1.5 punktu ECTS – 40 godz., w tym: • projekt – 15 godz. • wykonanie projektu – 25 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka, fizyka, podstawy automatyki.
Limit liczby studentów:
90
Cel przedmiotu:
Umiejętność programowania inżynierskiego w systemie Matlab i Simulink.
Treści kształcenia:
1. Wstęp. 2. System Matlab. 3. Język programowania systemu Matlab. 4. Narzędzia systemu Matlab. 5. Simulink. 6. Programowanie symboliczne.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe, ocena projektu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Brzózka J., L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Warszawa, Mikom, 1998. 2. Kamińska A., B. Pańczyk, Matlab. Ćwiczenia z ..., Warszawa, Mikom, 2002. 3. Mrozek B., Z. Mrozek, Matlab 6. Poradnik użytkownika, PLJ, 2001. 4. Mrozek B., Z. Mrozek, Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika, wyd. II, Gliwice, Helion, 2004. 5. Regel W., Obliczenia symboliczne i numeryczne w Matlab, Warszawa, Mikom, 2003. 6. Szymkat M., Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji, Warszawa, WNT, 1993.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PSM_W01
Zna język programowania systemu Matlab
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe, ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
Charakterystyka PSM_W02
Zna język programowania w środowisku Simulink systemu Matlab
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PSM_U01
Potrafi przygotować w języku polskim dokumentację programu
Weryfikacja: Ocena projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK
Charakterystyka PSM_U02
Potrafi zamodelować liniowy układ dynamiczny na komputerze
Weryfikacja: Ocena projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U09, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o
Charakterystyka PSM_U03
Potrafi zamodelować na komputerze układ regulacji z regulatorem PID
Weryfikacja: Ocena projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U09, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PSM_K01
Zna odpowiedzialność twórcy projektu
Weryfikacja: Prezentacja projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR