Nazwa przedmiotu:
Sterowanie procesów ciągłych
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
SPC
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 47 godz., w tym: • wykład – 30 godz. • ćwiczenia – 15 godz. • konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 35 godz., w tym: • studia literaturowe – 5 godz. • rozwiązywanie zadań, w domu – 15 godz. • przygotowanie do kolokwiów – 15 godz. Razem: 82 godz. (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - 47 godz., w tym: • wykład – 30 godz. • ćwiczenia – 15 godz. • konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,5 punktu ECTS – 15 godz., w tym: • ćwiczenia – 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka, Podstawy Automatyki.
Limit liczby studentów:
90
Cel przedmiotu:
Umiejętność analizy ciągłych i dyskretnych układów regulacji oraz syntezy prostych układów regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem zwrotnym od stanu układu.
Treści kształcenia:
Model układu z czasem ciągłym. Model układu z czasem dyskretnym. Sterowalność i obserwowalność układu. Postacie kanoniczne układu. Stabilność układu. Regulator stanu. Obserwator stanu układu. Struktury układu regulacji.
Metody oceny:
Kolokwia
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Ogata K., Metody przestrzeni stanów w teorii sterowania, WNT, 1974. 2. Ackerman J., Regulacja impulsowa, WNT, 1976. 3. Douglas J. M., Dynamika i sterowanie procesów. Analiza układów dynamicznych, WNT, 1976. 4. Douglas J. M., Dynamika i sterowanie procesów. Synteza układów sterowania, WNT, 1976. 5. Tatjewski P., Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych, Struktury i algorytmy, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2002.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt SPC_W01
Projektowanie prostego układu regulacji z czasem dyskretnym
Weryfikacja: Egzamin
Efekt SPC_W01
Metody analizy układu z czasem dyskretnym
Weryfikacja: Egzamin

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt SPC_U01
Analiza stabilności układu liniowego z czasem dyskretnym
Weryfikacja: Kolokwia
Efekt SPC_U02
Projektowanie układu regulacji w przestrzeni stanu
Weryfikacja: Kolokwium
Efekt SPC_U03
Projektowanie obserwatora stanu układu
Weryfikacja: Kolokium

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PSM_K01
Rozumie, że specjalista musi posiadać konkretną wiedzę
Weryfikacja: Rozmowa ze studentem