Nazwa przedmiotu:
Programowanie w języku Java
Koordynator przedmiotu:
dr hab. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
JAV
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • laboratorium – 15 godz. • konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta – 30 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz. • przygotowanie do zaliczeń - 15 godz. Razem: 62 godz. (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • laboratorium – 15 godz. • konsultacje - 2 godz. 1 ETCS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Praca własna studenta – 30 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz. • przygotowanie do zaliczeń - 15 godz. 1 ETCS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki. Pomocna jest umiejętność programowania, szczególnie w języku C.
Limit liczby studentów:
15 (lab)
Cel przedmiotu:
Po zakończeniu przedmiotu słuchacz posiada umiejętność pisania programów i programów graficznych w języku Java, umie przygotować program w języku Java, napisać aplikację klient serwer
Treści kształcenia:
1. Wstęp. 2. Podstawy języka. 3. Tablice, Kolekcje, filtrowanie danych 3. Programy graficzne, swing 4. Pakiety Javy. 5. Aplikacje klient/serwer 6. Instrukcje we/wy, wątki 7. Kompilacja i uruchamianie programów w języku Java.
Metody oceny:
Zaliczenie projektów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Hortsman C. S., Cornell G.: Core Java 2, Podstawy, Helion, 2002. 2. Hortsman C. S., Cornell G.: Core Java 1, Podstawy, Helion, 2002. 3. Dokumentacja na stronie Oracla
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt JAVA_W1
Zna podstawy programowania obiektowego
Weryfikacja: Ocena projektu pisanego na zajęciach

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt JAVA_U1
Napisać samodzielnie algorytm w Javie
Weryfikacja: ocena zadań laboratoryjnych

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Java_S1
Pomocy w realizacji zajęć
Weryfikacja: Obserwacja pracy w czasie zajęć