Nazwa przedmiotu:
Widzenie Maszynowe
Koordynator przedmiotu:
Barbara Siemiątkowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
WM
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin bezpośrednich – 30 godz., w tym: • wykład – 15 godz. • laboratorium – 15 godz. 2) Praca własna studenta – 30 godz., w tym: • przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 godz. • przygotowanie do zaliczeń - 15 godz. Razem: 60 godz. (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – 30 godz., w tym: • wykład - 15 godz. • laboratorium - 15 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkty ECTS – 25 godz., w tym: • laboratorium - 15godz. • opracowanie sprawozdań laboratoryjnych - 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wymagana wiedza z podstaw matematyki i programowania w języku C lub Java
Limit liczby studentów:
15 (laboratorium)
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawami przetwarzania obrazów i metodami klasyfikacji danych
Treści kształcenia:
1. Metody pozyskiwania informacji o otoczeniu 2. Przekształcenia kontekstowe i bezkontekstowe 3. Przestrzenie barw 4. Wyciaganie krawędzi 5. Przekształcenia morfologiczne 6. Falki i ich zastosowanie 7. Segmentacja obrazu 8. Klasyfikacja danych 9. Przegląd zastosowań
Metody oceny:
Kolokwium (50%), projekty wykonywane w domu i w ramach laboratorium(50%)
Egzamin:
nie
Literatura:
Materiały do wykładów przygotowane przez wykładowcę, dokumentacja pakietu OpenCV.
Witryna www przedmiotu:
http://iair.mchtr.pw.edu.plhttp://iair.mchtr.pw.edu.pl
Uwagi:
Wymagana wiedza z podstaw matematyki i programowania w języku C lub Java

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka AIR_IST_K_W06
Ma uporządkowana wiedzę na temat korzystania z komputerowego wspomagania przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
Weryfikacja: Pisanie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka AIR_IST_K_W06
Ma umiejętności samokształcenia i pogłębiania wiedzy
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK