Nazwa przedmiotu:
Historia Rozwoju Techniki
Koordynator przedmiotu:
dr inż Ksawery Szykiedans
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
HES
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 25 w tym: wykład: 15 godz. konsultacje 1 godz. praca nad przygotowaniem do zaliczeń 9 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich 16, w tym: Wykład: 15 godz., konsultacje 1 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Przekazanie studentom informacji o tendencjach w rozwoju wybranych dziedzin techniki w szczególności wybranych działów mechatroniki, automatyki, robotyki i inżynierii biomedycznej
Treści kształcenia:
Wprowadzenie do historii techniki postrzeganej przez pryzmat rozwoju cywilizacji, zmiana postrzegania przedmiotu i sposobu jego kształtowania wraz z rozwojem przemysłowym w szczególności z rozwojem: automatyzacji i robotyzacji wytwarzania, środków transportu i wykorzystania źródeł energii do ich budowy, środków pozyskiwania i zapisu informacji tekstowych i obrazowych, urządzeń wspomagających leczenie i rehabilitację. Przekazanie infomacji o polskich wynalazcach i ich wkładzie w rozwój techniki światowej.
Metody oceny:
zaliczenie sprawdzianu testowego z treści wykładu, lub przygotowanie referatu opisującego historię rozwóju wybranego przedmiotu lub technologii (w przypadku zajęc prowadzonych zdalnie
Egzamin:
nie
Literatura:
S. Łotysz, Polscy Wynalazcy Sylwetki 100 Najznakomitszych Polskich Wynalazców , Wyd. Dragon 2018 S. Łotysz, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2013 J.Burke, Skojarzenia, Wydawnictwo Wiedza i Życie , Warszawa 1999 J.Burke, Pajęczyna wiedzy, Wyd. Prószyński i Ska, Warszawa 2010 J.Burke, Przyczyny i skutki, Wyd. Prószyński i Ska, Warszawa 2010
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt HRT_2st_W01
Zna tendencje rozwojowe w zakresie wybranych działów techniki w tym mechatroniki
Weryfikacja: Sprawdzian – odpowiedzi na pytania zamknięte sprawdzające wiedzę, referat pisemny - sprawdzenie prawidłowości odwołań i wnioskowania

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt HRT_2st_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować informacje, wyciągać z nich wnioski a następnie formułować opinie.
Weryfikacja: Sprawdzian– odpowiedzi na pytania otwarte wymagając sformułowania opinii na podstawie zdobytej wiedzy / Referat pisemny - sprawdzenie zakresu wykorzystanych źródeł i sposobu wnioskowania