Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie Projektem Innowacyjnym
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
ZPI
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33h, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 32 h, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych – 8h; b) przygotowanie do projektu - 4h; c) opracowanie samodzielne projektu - 18h; d) studia literaturowe - 2h; Suma: 65 h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 33h, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33h, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 32 h, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych – 8h; b) przygotowanie do projektu - 4h; c) opracowanie samodzielne projektu - 18h; d) studia literaturowe - 2h; Suma: 65 h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy technik komputerowych.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Opanowanie podstawowej wiedzy związanej z metodyką zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów komercyjnych innowacyjnych oraz projektów międzynarodowych.
Treści kształcenia:
Wykład: Cele działalności innowacyjnej. Interesariusze projektu innowacyjnego. Główne bariery we wdrażaniu innowacji. Metody analizy ryzyka w projekcie. Identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń. Programy ramowe UE. Fundusze strukturalne UE. Finansowanie na poziomie narodowym. Adresaci wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych. Wykres Ganita. Analiza buforów czasowych. Ścieżka krytyczna. Analizy metodą Monte Carlo. Sieć Perth. Przydział zasobów. Mapa kompetencji. Strategia niskich kosztów operacyjnych. Strategia innowacyjnego produktu. Świadomość pro-innowacyjna. Bariery innowacyjności w przedsiębiorstwie. Płynność finansowa. Efektywność gospodarowania. Wskaźniki ROE i ROA. Kredyty komercyjne i technologiczne. Venture capital. Istota parku technologicznego. Współpraca w parku technologicznym. Inkubatory przedsiębiorczości. Cele zarządzania strategicznego. Metoda SWOT. Analiza potrzeb. Definiowane misji. Przedsiębiorstwo wobec zmian. Foresight technologiczny a foresight regionalny. Metoda Delphi. Krzyżowa analiza wpływów. Wykorzystanie metod foresightu w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia praktyczne związane z prawem własności intelektualnej. Bazy patentów. Rola rzecznika patentowego w projekcie innowacyjnym i badanie stanu techniki. Projekt: Opracowanie wybranych elementów wniosku o projekt innowacyjny współfinansowany ze środków publicznych. Projekt obejmuje analizę celów projektu, analizę PEST i SMART oraz wskazanie interesariuszy. Obejmuje także sformułowanie wskaźników rezultatu, atomizację zadań i określenie ich współzależności (wykres Gantta, sieć Perth), analizę ryzyka i identyfikacje kamieni milowych. Ponadto projekt obejmuje samodzielne opracowanie CV eksperta będącego zarówno wykonawcą projektu, jak i potencjalnym ewaluatorem.
Metody oceny:
Dwa kolokwia z treści wykładowych (40%), Ocena z projektu (60%)
Egzamin:
nie
Literatura:
1. R. Wysocki, Rudd McGary “Efektywne zarządzanie projektami” Helion, 2005. 2. M. Cohn “Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów” Helion 2018. 3. E. Yourdon „Marsz ku klęsce: poradnik dla projektanta systemów“ WNT, 2000. 4. Z. Szyjewski „Metodyki zarządzania projektami informatycznymi” Placet, 2011
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt ZPI_2st_W01
Posiada uporządkowaną wiedzę o organizacji projektu innowacyjnego, w szczególności wskazywania celów, organizacji pracy zespołu oraz zarządzania jakością, monitorowania postępów i ryzyka w projekcie
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów z materiału omawianego na wykładzie
Efekt ZPI_2st_W02
Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw zarzadzania własnością intelektualną, współpracy z rzecznikiem patentowym oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
Weryfikacja: Zaliczenie dwóch kolokwiów z materiału omawianego na wykładzie

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt ZPI_2st_U01
Potrafi zorganizować pracę zespołu projektowego i wykorzystywać sformalizowane narzędzia zarządzania projektem, jak również potrafi identyfikować zagrożenia w projekcie, także związane z prawem własności intelektualnej.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Efekt ZPI_2st_U02
Potrafi pozyskiwać wiedze z patentowych baz danych oraz z baz danych wyników projektów współfinansowanych ze środków publicznych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt ZPI_2st_K01
Rozumie potrzebę ciągłego samorozwoju w obszarze zarządzania realizowanymi projektami oraz budowania kompetencji w zakresie współpracy w przedsięwzięciach technicznych, jak również zarządzania zespołem projektowym
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Efekt ZPI_2st_K02
Rozumie komercyjne aspekty innowacji, potrafi oszacować rentowność projektu oraz ocenić związane z nim ryzyko.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu