Nazwa przedmiotu:
Techniki badawcze
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Łucja Dybowska-Sarapuk
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
TB
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 47h w tym: a) wykład – 15h b) ćwiczenia - 15h c) laboratorium - 15h d) konsultacje - 2h 2) Praca własna studenta 40h, w tym: a) przygotowania do zadań laboratoryjnych i wykonania sprawozdań - 15h b) studia literatury – 10h c) przygotowanie do ćwiczeń i prezentacje - 15h w sumie: 87 (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba godzin bezpośrednich 52h, w tym: a) wykład – 15h b) ćwiczenia - 15h c) laboratorium - 15h d) konsultacje - 7h suma: 52h (2 ECTS)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 47h w tym: a) wykład – 15h b) ćwiczenia - 15h c) laboratorium - 15h d) konsultacje - 2h 2) Praca własna studenta 40h, w tym: a) przygotowania do zadań laboratoryjnych i wykonania sprawozdań - 15h b) studia literatury – 10h c) przygotowanie do ćwiczeń i prezentacje - 15h w sumie: 87 (3 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Samodzielne prowadzenie pracy badawczej zarówno naukowej jak i przemysłowej, zgodnie ze współczesnymi wymaganiami środowiska naukowego i otoczenia społeczno-gospodarczego. Zakres przedmiotu obejmuje szeroki zbiór zagadnień od pozyskania finansowania na prace badawcze, przez organizację zespołu badawczego i zaplecza technicznego, planowanie i prowadzenie eksperymentu, po umiejętność prezentowania i publikowania wyników. Uczestnik zdobędzie umiejętności zidentyfikowania i formułowania problemu badawczego przez analizę informacji i syntezę wiedzy, pozna zasady przygotowywania wniosków o finansowanie projektu badawczego lub propozycji inwestorskiej na prace rozwojowe, a także zapozna się ze strukturą publikacji naukowych i z technikami zrozumiałego przekazywanie informacji.
Treści kształcenia:
Wykład: Definiowanie problemu badawczego i waga odpowiedniej nomenklatury. Techniki stosowane do analizy problemów: metoda naukowa, metoda Feinmana, metoda sokratyczna. Poszukiwanie informacji w źródłach literaturowych (publikacje, patenty, doniesienia medialne), analiza informacji pod kątem wiarygodności i przydatności. Planowanie eksperymentu od strony merytorycznej, kompetencji zespołu, zasobów, harmonogramu i budżetu. Dokumentowanie i analiza wyników badań, wraz z dyskusją i wkładem w rozwój dziedziny naukowej. Upowszechnianie wyników badań: publikacje naukowe, prezentacje naukowe, plakaty konferencyjne, doniesienia medialne. Źródła finansowania prac badawczych w środowisku naukowym i przemysłowym. Przedstawienie struktury administracyjnej jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Koncepcja open science. Projekt: Opracowanie koncepcji projektu badawczego na podstawie stanu wiedzy ze źródeł literaturowych i patentów. Prezentacja wyników analizy literaturowej, wyników badań, opracowanie wniosku o finansowanie badań naukowych i przemysłowych. Laboratorium: Przygotowanie planu eksperymentu i realizacja dla wybranych procesów z zakresu technologii elektroniki, wytwarzania przyrostowego, technologii nanokompozytów. Zapoznanie ze stanowiskami badawczymi w jednostce naukowej, w jednostce badawczo-rozwojowej i w dziale badawczo-rozwojowym MSP.
Metody oceny:
Ocena wniosku o finansowanie badań (40%), ocena projektu (30%), ocena realizacji eksperymentów laboratoryjnych (30%)
Egzamin:
nie
Literatura:
www.nauka.gov.pl Korzyński M., Metodyka eksperymentu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2013 R. Zieliński, Planowanie eksperymentu, PWN, 2001
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TB_W01
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod i narzędzi koniecznych do opracowania i przeprowadzenia eksperymentu badawczego
Weryfikacja: Ocena wniosku o finansowanie projektu badawczego.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TB_U01
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty badawcze Potrafi przeprowadzić analizę informacji literaturowej Potrafi wyciągnąć wnioski z wyników badań i je zaprezentować
Weryfikacja: Ocena poprawności wykonania na podstawie przedstawionego planu badań i wyników

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TB_K01
Potrafi współpracować z zespołem badawczym podczas planowania i przeprowadzenia eksperymentu badawczego
Weryfikacja: Ocena przebiegu zajęć i jakości uzyskanych wyników