Nazwa przedmiotu:
Prototypowanie Systemów Pomiarowych
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Piotr Gazda
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
PSP
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 15h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 32 godzin, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych – 10h; b) przygotowanie do laboratoriów - 10h; c) opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych – 7 h; d) studia literaturowe – 5 h; Suma: 65 h ( 2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 33, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 15h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 3h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 15h; d) projekt - 0h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 32 godzin, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych – 10h; b) przygotowanie do laboratoriów - 10h; c) opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych – 7 h; d) studia literaturowe – 5 h; Suma: 65 h ( 2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw miernictwa elektrycznego i elektroniki.
Limit liczby studentów:
24
Cel przedmiotu:
Opanowanie podstawowych zagadnień dotyczących projektowania, konstrukcji oraz eksploatacji systemów pomiarowych. Umiejętność integracji komponentów wykonawczo pomiarowych i konstruowania systemów pomiarowych, m.in. stanowisk badawczych.
Treści kształcenia:
Wykład: Podstawowe definicje. Schematy funkcjonalne systemu pomiarowego. Bloki funkcjonalne systemów pomiarowych. Magistrale systemów pomiarowych. Interfejs w systemie pomiarowym. Oprogramowanie systemów pomiarowych. Wprowadzenie do graficznego języka do tworzenia systemów pomiarowych – LabView. Sposoby komunikacji urządzeń peryferyjnych z oprogramowanie LabView. Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w procesie tworzenia systemów pomiarowych. Wirtualne systemy pomiarowe. Kolokwium zaliczeniowe Laboratorium: Wykorzystanie kart akwizycji danych. Obróbka zebranych danych. Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi przy pomocy standardu VISA. Wykorzystanie techniki mikroprocesorowej do tworzenia systemów pomiarowych. Sterowanie aktuatorami i pętla sprzężenia zwrotnego w systemie pomiarowym.
Metody oceny:
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium z całości treści wykładów oraz zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawdzianu kończącego każde ćwiczenie oraz sprawozdań z wykonania ćwiczenia.
Egzamin:
nie
Literatura:
Morris A. S., Langari R.: "Measurement and Instrumentation: Theory and Application", Elsevier, London 2020 Tłaczała W.: „Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nawrocki W.: „Rozproszone systemy pomiarowe” WKŁ 2006 Winiecki W.: „Organizacja komputerowych systemów pomiarowych.” OWPW 2006 Winiecki W.: "Przyrządy wirtualne i ich modele", Prace Komisji Metrologii PAN, 1998 Nawrocki W.: „Sensory i systemy pomiarowe” WPP 2006
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PSP_2st_W01
Zna oprogramowanie wykorzystywane do oprogramowania systemów pomiarowych i algorytmy przetwarzania informacji w systemach pomiarowych
Weryfikacja: Zaliczenie kolokwium z materiału omawianego na wykładach

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PSP1_2st_U01
Potrafi zaprojektować i uruchomić system pomiarowy z wykorzystaniem technik komputerowych
Weryfikacja: Zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawdzianu kończącego laboratorium oraz sprawozdań z wykonania ćwiczenia

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PSP_2st_K01
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty projektowania i wdrażania systemów pomiarowych, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i rynek pracy
Weryfikacja: Zaliczenie kolokwium z materiału omawianego na wykładach