Nazwa przedmiotu:
Podstawy mikroskopii optycznej
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Wojciech Krauze, dr inż. Maciej Trusiak, dr Piotr Zdańkowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
PMO
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 23, w tym: a) przygotowanie do egzaminu - 8h; b) opracowanie samodzielne raportu i przygotowanie prezentacji - 15h; Suma: 56 h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 33, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33, w tym: a) wykład - 15h; b) ćwiczenia - 0h; c) laboratorium - 0h; d) projekt - 15h; e) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 23, w tym: a) przygotowanie do egzaminu - 8h; b) opracowanie samodzielne raportu i przygotowanie prezentacji - 15h; Suma: 56 h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Kurs inżynierski matematyki i fizyki, język angielski B2.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu mikroskopii optycznej oraz wybranymi technikami realizującymi obrazowanie obiektów biologicznych i technicznych w mikroskali
Treści kształcenia:
Zakres wykładu (15h): Budowa mikroskopu i jego parametry [rys historyczny, powiększenie, apertura numeryczna, rozdzielczość, pole widzenia, głębia ostrości, obiektywy, okulary, oświetlenia, źródła światła, immersja, filtry, CCD, algorytmy analizy obrazu etc] Podstawowe metody obrazowania [obiekty fazowe/amplitudowe, kontrast fazowy, ciemne pole, DIC, interferencyjna] Optyczna tomografia koherencyjna Mikroskopia fluorescencyjna [fluorescencja, barwniki i etykietowanie detektory punktowe, mikroskopia szerokiego pola, mikroskopia konfokalna, mikroskopia light sheet] Mikroskopia fazowa – ilościowe obrazowanie fazy [zasada działania, wybrane metody, numeryczne aspekty np. transformacja Fouriera, analiza interferogramu, ptychografia, techniki bezsoczewkowe etc.] Projekt (15h): Opracowanie (samodzielne lub w grupach) raportu nt. wybranej nowoczesnej techniki mikroskopowej na podstawie wskazanych przez prowadzących artykułów naukowych. Raport powinien zawierać opis problemu i użytej metody oraz dyskusję uzyskanych wyników połączoną z krytyczną oceną ograniczeń metody. W skład oceny z projektu wchodzi ocena za raport (ocenia prowadzący) i ocena za prezentację (oceniają wszyscy słuchacze na kartach ewaluacyjnych).
Metody oceny:
Kolokwium (50%), Ocena z projektu (50%)
Egzamin:
nie
Literatura:
Mikroskopia optyczna, Maksymilian Pluta, PWN 1982 Tomasz Tkaczyk, Field guide to microscopy, SPIE Press 2010 Douglas Murphy, Michael Davidson, Fundamentals of light microscopy and electronic imaging, Wiley 2012 Artykuły naukowe udostępniane przez prowadzących.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PMO_2st_W01
Zna wybrane nowoczesne metody mikroskopii optycznej.
Weryfikacja: Zaliczenie egzaminu z materiału omawianego na wykładzie
Efekt PMO_2st_W02
Zna i rozumie ograniczenia metod podstawowych obrazowania obiektów w mikroskali i rozumie zalety wybranych metod zaawansowanych.
Weryfikacja: Zaliczenie egzaminu z materiału omawianego na wykładzie

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PMO_2st_U01
Potrafi dokonać krytycznej analizy artykułu naukowego opisującego wybraną nowoczesną technikę mikroskopii optycznej
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Efekt PMO_2st_U02
Potrafi dobrać właściwą metodę mikroskopii optycznej do charakterystyki analizowanego obiektu
Weryfikacja: Zaliczenie projektu

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PMO_2st_K01
Rozumie potrzebę ciągłego samorozwoju w obszarze metod obrazowania struktur biologicznych i technicznych z naciskiem na zwiększenie aplikacyjności .
Weryfikacja: Zaliczenie projektu