Nazwa przedmiotu:
Technologie Wytwarzania Sensorów
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Andrzej Pepłowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
TWS
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 49, w tym: a) wykład – 20 h; b) ćwiczenia – 0 h; c) laboratorium – 10 h; d) projekt -15 h; e) konsultacje - 4 h; 2) Praca własna studenta 30 h, w tym: a) przygotowanie do projektu – 10 h; b) opracowanie referatu – 10 h; c) studia literaturowe – 10 h; Suma: 79 h (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 49, w tym: a) wykład – 20 h; b) ćwiczenia – … h; c) laboratorium - …h; d) projekt - …h; e) konsultacje - 4 h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 49, w tym: a) wykład – 20 h; b) ćwiczenia – 0 h; c) laboratorium – 10 h; d) projekt -15 h; e) konsultacje - 4 h; 2) Praca własna studenta 30 h, w tym: a) przygotowanie do projektu – 10 h; b) opracowanie referatu – 10 h; c) studia literaturowe – 10 h; Suma: 79 h (3 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład20h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt25h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw fizyki, chemii, materiałoznawstwa oraz metrologii
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Zapoznanie ze zjawiskami i właściwościami materiałów, które były wykorzystywane do tej pory do wytworzenia czujników (przetworników). Zapoznanie z zakresami stosowalności danych czujników oraz z metodami projektowania nowych rozwiązań.
Treści kształcenia:
Wykład: Ogólne zasady działania czujników wielkości fizycznych i ich klasyfikacja. Zjawiska fizyczne i właściwości materiałów wykorzystywane do wytworzenia czujników: temperatury; właściwości mechanicznych (naprężeń, wydłużenia, zmęczeniowe itp.), elektrycznych i termicznych materiałów; pól magnetycznych; pól elektrycznych; ciśnienia; dźwięku; światła; prędkości. Zjawiska chemiczne i elektrochemiczne na powierzchni materiałów kompozytowych oraz możliwości ich wykorzystania do detekcji substancji chemicznych: sensory potencjometryczne, woltamperometryczne, kolorymetryczne. Technologie wytwarzania układów lab-on-chip. Projekt: Wykorzystanie nabytych wiadomości do zaprojektowania własnych czujników: analiza właściwości materiału, wybór wielkości mierzonej, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie eksperymentu.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie implementacji zdobytej wiedzy w ramach wykonania i prezentacji zadania projektowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
The measurement, instrumentation and sensors (John G. Webster – editor – in chief). CRC Press, USA 1999 Podstawy chemii analitycznej (t. 1 i 2), Douglas A. Skoog Adam Hulanicki (Tł.), 2006
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TWC_2st_W01
Wiadomości na temat zastosowań materiałów i technologii w wytwarzaniu sensorów
Weryfikacja: Ocena wykonanego projektu
Efekt TWC_2st_W02
Wiedza z zakresu konstrukcji układów pomiarowych oraz przetwarzania wyników pomiarów
Weryfikacja: Ocena wykonanego projektu

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TWC_2st_U01
Potrafi z wykorzystaniem literatury naukowej przeprowadzić analizę potencjalnej przydatności nowoczesnych materiałów w zastosowaniach sensorycznych
Weryfikacja: Ocena wykonanego projektu
Efekt TWC_2st_U02
Potrafi zaplanować i prowadzić eksperymenty w zakresie weryfikacji funkcjonalności sensorycznej nowoczesnych materiałów oraz analizować uzyskane wyniki
Weryfikacja: Ocena wykonanego projektu

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TWC_2st_K01
Potrafi pracować nad zagadnieniem badawczym z zakresu nowoczesnych materiałów w zespole
Weryfikacja: Ocena wykonanego projektu