Nazwa przedmiotu:
Projektowanie Podzespołów Elektronicznych dla Mechatroniki
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Michał Nowicki
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
PPEM
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 33, w tym: a) projekt - 30h; b) konsultacje - 3h; 2) Praca własna studenta 38, w tym: a) przygotowanie do projektu - 4h; b) opracowanie samodzielne projektu - 28h; c) studia literaturowe - 6h; Suma: 71 h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 33, w tym: a) projekt - 30h; b) konsultacje - 3h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS – 65 godz., w tym: c) projekt - 30h; d) konsultacje - 3h; e) opracowanie samodzielne projektu - 28h; f) przygotowanie do projektu - 4h;
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Kurs podstawowy elektrotechniki i elektroniki
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Znajomość technik projektowania i prototypowania układów elektroniki analogowej na potrzeby mechatroniki i systemów pomiarowych.
Treści kształcenia:
Projekt: Zadania do wykonania w postaci zaprojektowania, zbudowania i przetestowania czterech układów elektrotechnicznych i elektronicznych o rosnącym stopniu złożoności (np. tester ciągłości ->zasilacz symetryczny -> generator przebiegów sinusoidalnych -> tester układów scalonych). Efekty prac w poszczególnych zadaniach służą następnie jako narzędzia lub elementy składowe przydatne przy wykonaniu kolejnych układów. Projekty wykonywane są jednoosobowo. Wymagana jest samodzielność w wymyśleniu rozwiązania, doborze elementów i wykonaniu prototypów.
Metody oceny:
Ocena z 4 kolejnych projektów (10 + 20 + 30 + 40 %)
Egzamin:
nie
Literatura:
Mr Carlson’s Lab https://www.youtube.com/channel/UCU9SoQxJewrWb_3GxeteQPA
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Przedmiot ma charakter podstawowy.

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PPEM_2st_W01
Zna i rozumie metodykę projektowania urządzeń elektronicznych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PPEM_2st_U01
Potrafi przygotować dokumentację projektu elektronicznego, potrafi przedstawić wyniki projektu
Weryfikacja: Zaliczenie projektu
Efekt PPEM_2st_U02
Potrafi zaprojektować, wykonać i uruchomić prototypowy układ elektroniczny
Weryfikacja: Zaliczenie projektu

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PPEM_2st_K01
Rozumie potrzebę ciągłego samorozwoju w obszarze elektroniki analogowej i układów elektrotechnicznych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu (wymagane jest samodzielne rozwiązanie problemów o rosnącym stopniu złożoności)