Nazwa przedmiotu:
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Jacek Salach
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
KEUS
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 32, w tym: a) wykład – 15 h; b) projekt – 15 h; c) konsultacje - 2 h; 2) Praca własna studenta 32, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu – 8 h; b) przygotowanie do projektu – 4 h; c) opracowanie projektu – 16 h; d) studia literaturowe -6 h; Suma: 64 h (2 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 32, w tym: a) wykład - 15 h; b) ćwiczenia - …h; c) laboratorium - …h; d) projekt – 15 h; e) konsultacje - 2 h;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1) Liczba godzin bezpośrednich 32, w tym: a) wykład – 15 h; b) projekt – 15 h; c) konsultacje - 2 h; 2) Praca własna studenta 32, w tym: a) przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych i egzaminu – 8 h; b) przygotowanie do projektu – 4 h; c) opracowanie projektu – 16 h; d) studia literaturowe -6 h; Suma: 64 h (2 ECTS)
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw: elektroniki, miernictwa elektrycznego, metrologii, znajomość technik komputerowych.
Limit liczby studentów:
36
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z problemami wzajemnego oddziaływania różnych urządzeń elektronicznych oraz systemem norm określających dopuszczalny poziom zakłóceń wytwarzanych przez urządzenia.
Treści kształcenia:
Klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych. Sygnały zakłócające i ich źródła. Podstawy analizy sygnałów zakłócających. Zaburzenia w torach sygnałowych i obwodach telekomunikacyjnych. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na człowieka. Pomiary pola elektromagnetycznego. Dopuszczalne poziomy promieniowania. Urządzenia pomiarowe. Metodologia badań i stanowiska pomiarowe. Harmoniczne i interharmoniczne - powstawanie i skutki ich działania. Sposoby eliminacji. Oddziaływanie na odbiorniki teleinformatyczne. Analiza widmowa. Sieci teleinformatyczne i elektryczne. Źródła zaburzeń. Fluktuacje napięcia. Zaniki sygnału. Kompensacja zakłóceń. Ekrany elektryczne i magnetyczne. Filtry sieciowe. Monitoring i analiza jakości parametrów sieci. Skutki wyładowań atmosferycznych. Metody eliminacji wyładowań lub ograniczania ich wpływu na pracę urządzeń. Ograniczniki przepięć. Ładunki elektrostatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie urządzeń elektronicznych. Omówienie podstawowych norm polskich i europejskich dotyczących EMC. Metody oceny odporności urządzeń. Programy badań kompatybilności elektromagnetycznej.
Metody oceny:
Zaliczenie części wykładowej na podstawie kolokwiów. Zaliczenie projektowania na podstawie oceny projektów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Charoy Alain “Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne”, tom 1, Źródła, sprzężenia, skutki; WNT, Warszawa 2000. 2. Machczyński Wojciech “Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej”, Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004. 3. Więckowski Tadeusz W. “Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych”, Oficyna Wydaw. Politech. Wrocławskiej, Wrocław 2001. 4. Clayton R. Paul “Introduction to electromagnetic compatibility”, Wiley-Interscience, 2006. Perez R. "Handbook of electromagnetic compatibility" , Academic Press, 1995.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KEUS_2st_W01
Zna i rozumie metodykę projektowania urządzeń mechatronicznych w odniesieniu do kompatybilności elektomagnetycznej urządzeń
Weryfikacja: Kolokwium, projekt
Efekt KEUS_2st_W02
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń i systemów elektonicznych, z uwzględnieniem projektowania, eksploatacji i diagnostyki na każdym etapie ich życia
Weryfikacja: kolokwium, projekt

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KEUS_2st_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować informacje dotyczące kompatybilnośći elektromagnetycznej
Weryfikacja: Projekt
Efekt KEUS_2st_U02
Potrafi przygotować dokumentację zadania dotyczącego sytemu lub urządzenia mechatronicznego, opracować opis uzyskanych wyników oraz przedstawić je w prezentacji i dyskusji.
Weryfikacja: projekt

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KEUS_2st_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem i zna zasady działania w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową
Weryfikacja: projekt