Nazwa przedmiotu:
Obliczenia równoległe
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Kamil Stefko
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
Wariantowe
Kod przedmiotu:
OBROW
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich (17h): a) Wykład: 15h b) Konsultacje: 2h 2) Liczba godzin pracy własnej studenta (10h): a) Przygotowanie do sprawdzianów pisemnych z wykładu: 10h Razem: 27h (1 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - godziny bezpośrednie (32h): a) Wykład: 30h b) Konsultacje: 2h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie programowania. Znajomość języka C lub Matlab
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Poznanie metod i technik realizacji obliczeń równoległych w zastosowaniach naukowo inżynierskich.
Treści kształcenia:
Wykład: Zastosowania obliczeń równoległych. Architektury komputerów równoległych. Problemy algorytmów równoległych. Zastosowanie akceleratorów obliczeń równoległych. Obliczenia równoległe w układach FPGA. Programowanie systemów z pamięcią wspólną. Standard OpenMP, OpenCL. Programowanie systemów z pamięcią rozproszoną MPI. Technika obliczeń wielkoskalowych. Wizualizacja wyników obliczeń. Biblioteki numeryczne i graficzne.
Metody oceny:
Wykład: Na podstawie sprawdzianów pisemnych Zaliczenie – uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi
Egzamin:
nie
Literatura:
1. G. Ruetsch, CUDA Fortran for Scientists and Engineers: Best Practices for Efficient CUDA Fortran Programing, Morgan Kaufmann, 2013 2. J.W. Demmel, Applied Numerical Linear Algebra, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997 3. J. Sanders, E. Kandrot, CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU, Heilon, Warszawa 2012 4. A.Karbowski, E. Niewiadomska-Szynkiewicz, Programowanie równoległe i rozproszone, OWPW, 2009 5. S. Kozielski, Z. Szczerbiński, Komputery równoległe, WNT 1994. 6. Z. Czech, Wprowadzenie do obliczeń równoległych, PWN Warszawa 2010. 7. Kirk D. B., Hwu W. Programming Massively Parallel Processors A Hands-on Approach, MK, Burlington,2010
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt OBROW_W01
Zna metody i techniki realizacji obliczeń równoległych w zastosowaniach naukowo-inżynierskich.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt OBROW _U01
Potrafi rozwiązać techniczne problemy realizacji obliczeń równoległych
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny