Nazwa przedmiotu:
Techniki ćwiczenia pamięci
Koordynator przedmiotu:
.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1180-MA000-LSP-0116
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 18 h; w tym a) obecność na ćwiczeniach – 15 h b) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 15 h; w tym a) przygotowanie do ćwiczeń i do testu – 10 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h Razem 33 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na ćwiczeniach – 15 h b) konsultacje – 3 h Razem 18 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
"Techniki ćwiczenia pamięci": zajęcia wprowadzają studentów w techniki ćwiczenia pamięci. Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i podniesienie umiejętności uczenia się. Ćwiczenia prowadzone są w formie treningu.
Treści kształcenia:
1. Jak działa pamięć? (1g) 2. Dwa mózgi i rola wyobraźni w zapamiętywaniu (1g) 3. Zapominanie (1g) 4. Techniki pobudzające wyobraźnię (1g) 5. Techniki koncentracji (1g) 6. Metoda locji – trening (2g) 7. Metoda liczbowo – obrazkowa – trening (2g) 8. Metoda rymowania – trening (2g) 9. Metoda łańcuchów skojarzeń – trening (2g) 10. Mapy myśli – trening (2g)
Metody oceny:
Uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć „Techniki ćwiczenia pamięci”, na którą to ocenę składają się: obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo podczas zajęć oraz test wiedzy.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. 1. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci, PWN, Warszawa 2005. 2. T. Buzan, Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe, AHA, Warszawa 2009.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka HES_W01
Zna podstawy budowy mózgu oraz podstawowe funkcje i obszary mózgu odpowiedzialne za przechowywanie informacji.
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_W02
Ma wiedzę dotyczącą sprawnego funkcjonowania pamięci, a zwłaszcza zasad usprawniających efektywne uczenie się, zapamiętywanie. Ma wiedzę na temat podstawowych magazynów pamięci.
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_W03
Zna podstawowe techniki i metody zapamiętywani: Techniki pobudzające wyobraźnie, Techniki koncentracji, Metoda locji, Metoda liczbowo – obrazkowa, Metoda łańcuchów skojarzeń, Mapy myśli. Wie o różnych możliwościach wykorzystania w/w technik w zależności o typu materiału do przyswojenia
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka HES_U01
Potrafi opisać funkcje półkul mózgowych oraz zlokalizować obszary odpowiedzialne za przechowywanie informacji.
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_U02
Potrafi wymienić i opisać czynniki wpływające na proces zapamiętywania, uczenia się. Potrafi zdefiniować główne systemy pamięci.
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_U03
Potrafi przeanalizować możliwość zastosowania mnemotechnik w zależności od typu materiału do zapamiętania. Potrafi wykorzystywać technik i metody zapamiętywania w różnych sytuacjach.
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka HES_K01
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_K02
Rozumie potrzebę rozwijania wyobraźni i kreatywności w procesie skutecznego zapamiętywania
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_K03
Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności.
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: