Nazwa przedmiotu:
Prawnoadministracyjne aspekty zagospodarowania przestrzennego
Koordynator przedmiotu:
dr Dominik Sypniewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_PAZP
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach - 30h Praca własna: przygotowanie do zajęć czytanie wskazanej literatury - 70h Ogółem 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot stanowi rozwinięcie problematyki prawa i postępowania administracyjnego w obszarze związanym z procesem inwestycyjno-budowlanym i uwarunkowaniami prawnymi realizowania inwestycji budowlanych. Przedmioty wstępne: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Najważniejszym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi procesu inwestycyjno na etapie planowania przestrzennego. Do szczegółowych celów przedmiotu należy przedstawienie: • podstawowych pojęć wykorzystywanych w różnych regulacjach prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego • podstawowych konstrukcji prawnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do realizacji inwestycji • systemu planowania przestrzennego na różnych szczeblach administracji publicznej • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako dokumentów wpływających na możliwość wykorzystania nieruchomości • podstawowych regulacji dotyczących ochrony środowiska i przyrody w procesie inwestycyjnym
Treści kształcenia:
1. Geneza i zakres regulacji prawnych dotyczących realizacji inwestycji budowlanych. Źródła prawa 2. Prawo własności i inne prawa rzeczowe w procesie inwestycyjnym. 3. Podział nieruchomości. Opłata adiacencka. 4. Podstawowe pojęcia. Inwestycja. Przedsięwzięcie. Proces inwestycyjny. 5. Ochrona środowiska na procesie inwestycyjnym. Ocena oddziaływania na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 6. System planowania przestrzennego w Polsce. Zasady planowania przestrzennego 7. Treść i forma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 8. Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 9. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 11. Planowanie infrastruktury technicznej. Eksternalizacja kosztów 12. Lokalizacja inwestycji celu publicznego. Specustawy 13. Ochrona krajobrazu i rewitalizacja. 14. Ochrona terenów zielonych i zadrzewień 15. Przygotowanie gruntów rolnych i leśnych do realizacji inwestycji
Metody oceny:
Egzamin w pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do zdobycia.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2019. 2. H. Kisilowska (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, Warszawa 2011. Literatura uzupełniająca: 1. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2019. 2. I. Zachariasz (red.) Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012. 3. E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2018. 4. M. Zakrzewska, Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2010.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawową terminologię w zakresie prawnych aspektów procesu inwestycyjnego na etapie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach organów administracji publicznej odpowiedzialnych za reglamentację i nadzór nad działalnością w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_03
Ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca prawnych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego w systemie nauk prawnych oraz jego relacji z innymi dyscyplinami nauk.
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_04
Zna źródła prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_05
Zna procedury powstawania aktów planowania przestrzennego i aktów administracyjnych z zakresu planowania przestrzennego
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W05, K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi posługiwać się źródłami prawa oraz orzecznictwem sądów administracyjnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu analizowania sytuacji faktycznych.
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U03, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Potrafi przeprowadzić procedury administracyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do realizacji inwestycji budowlanej
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka U_03
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz ochrony środowiska z wiedzą z zakresu innych przedmiotów prawnych, ekonomicznych i społecznych
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1
Charakterystyka U_04
Potrafi czytać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U01, K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.1
Charakterystyka U_05
Potrafi analizować źródła prawa w zakresie prawa budowlanego w programie Lex/legalis
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie / Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, I.P7S_UU, I.P7S_UO, II.T.P7S_UW.2
Charakterystyka U_06
Potrafi korzystać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Weryfikacja: Przygotowanie do testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_U13 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, I.P7S_UU, II.T.P7S_UW.2, II.T.P7S_UW.1
Charakterystyka U_07
Potrafi korzystać z ortofotomapy
Weryfikacja: Ćwiczenia własne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U08, K_U12, K_U13 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, I.P7S_UU, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2, II.T.P7S_UW.1

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość konieczności ochrony interesu publicznego oraz zagwarantowania udziału społeczeństwa w procesie oceny oddziaływania na środowisko oraz tworzenia aktów planowania przestrzennego
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KR
Charakterystyka K_02
Ma świadomość problemów etycznych występujących w procesie inwestycyjnym
Weryfikacja: Dyskusja na wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_03
Ma świadomość konieczności uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR