Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_ZZLA
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 30 Praca własna: przygotowanie do zajęć 10 godz. czytanie wskazanej literatury 10 godz. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Głównym celem jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Zaznajomienie studentów z problematyką ZZL oraz dostarczenie teoretycznych podstaw do kierowania zespołami pracowniczymi. W związku z realizacją celu głównego, należy poznać podstawowe informacje dotyczące m.in.: idea humanizacji pracy, transformacja pracy, zarządzanie kadrami, style kierowania, motywowanie pracowników, koncepcje motywowania, patologie pracy.
Treści kształcenia:
1. Zarządzanie kadrami. Definicje. Gospodarowanie zasobami ludzkimi. Elementy wchodzące w skład procesu zarządzania kadrami. 2. Znaczenie pracy. Transformacja pracy. Postrzeganie pracy na przestrzeni wieków. Nowe zjawiska w obszarze pracy. Przyszłość pracy. 3. Planowanie i kontrola. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna. 4. Idea humanizacji pracy. Nurt humanistyczny i pragmatyczny w Fabryce Świata w ChRL. 5. Uwarunkowania ZZL. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście „twarde”. Podejście „miękkie”. Typologia kultur organizacyjnych. Kierowanie zespołami pracowniczymi. Różnice między przewodzeniem a rządzeniem. Style przewodzenia. 6. Motywowanie pracowników. Znaczenie motywacji. Rodzaje motywacji. Promowanie zasad współpracy. 7. Koncepcje motywowania. Teorie: Richardsa, Greenlawa, Herzberga 8. Sposoby manipulowania pracownikami. 9. Funkcje menadżera, historia idei zarządzania, systemy hierarchii organizacyjnej. 10. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy generacjami BB, X i Y. Pokojowe sposoby radzenia z konfliktami. 11. Generacja Y w świetle badań pilotażowych. 12. Bilans społeczny. Wyzwania dla polskiego rynku pracy. Młodzi ale bezrobotni - strategie edukacyjne. 13. Związki zawodowe w organizacji. Spory zbiorowe pracy. 2 14. Patologie pracy 15. Ocena pracowników. Cele oceny pracowników. Koncepcje oceny.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego w formie testu. Test składa się z trzydziestu pytań i trzech możliwych odpowiedzi na każde z nich.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. PWN, Warszawa 2006 2. Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, OE, Kraków 2005 3. Maśłyk-Musial E., Strategiczne zrządzanie zasobami ludzkimi, OW PW, Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca: 1. Jermakowicz P., Mediacje w sporach zbiorowych pracy. Wydawnictwo Braun, Warszawa 2011 2. Jermakowicz P, Praca w świetle opinii i postaw przyszłych pracowników administracji publicznej. Badania pilotażowe. [w]: Kapitał społeczny w organizacji i regionie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011 3. Maśłyk-Musiał E., Bulinska H., ZZL wieku Internetu- przywództwo w e-kulturze, w: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” nr 1(78) 2011. 4. Kossowska M., Sołtysińska I , Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, OE, Kraków 2002 5. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, OE, Kraków 2006
Witryna www przedmiotu:
Brak
Uwagi:
Brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawową terminologię w ZZL
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie ZZL
Weryfikacja: zaliczenie w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_03
Zna wybrane, podstawowe, teorie i koncepcje w zakresie ZZL i potrafi je zastosować w praktyce.
Weryfikacja: zaliczenie w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Ma podstawową wiedzę o funkcjach ZZL, o jego celach, podstawach, organizacji i funkcjonowaniu
Weryfikacja: zaliczenie w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_05
Posiada wiedzę nt. wpływu współczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych na proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Weryfikacja: test wiedzy, omawianie zagadnienia w trakcie zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07, K_W10, K_W03, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Wie na czym polega praca zespołowa, zna mechanizmy funkcjonowania zespołów pracowniczych
Weryfikacja: zaliczenie w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Potrafi zdiagnozować potrzeby personalne w organizacji w oparciu o analizę: strategii i kultury organizacyjnej oraz zdefiniować zakres zadań pracowniczych
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Potrafi zdiagnozować potrzeby personalne w organizacji w oparciu o analizę: strategii i kultury organizacyjnej oraz zdefiniować zakres zadań pracowniczych
Weryfikacja: zaliczenie w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu ZZL. Rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Weryfikacja: zaliczenie w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia ważnej roli w społeczeństwie, projektuje i wykonuje zadania w zakresie pracy zawodowej.
Weryfikacja: zaliczenie w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_03
Jest przygotowany do identyfikowania i interpretowania danych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
Weryfikacja: zaliczenie w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K05, K_K06, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO, I.P7S_KR