Nazwa przedmiotu:
Przedsiębiorczość
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_P
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
ogółem 50h w tym uczestnictwo ćwiczeniach 15h praca własna 35h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,6 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Przekazanie podstawowych informacji oraz wiedzy niezbędnej do podjęcia racjonalnej decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to zagadnień dotyczących: a) pomysłu na własny biznes (w tym metod ich generowania samodzielnie lub grupowo), b) modelu biznesowego przedsiębiorstwa (w tym mechanizmów jego udoskonalania) c) podstaw marketingu. Uzupełnieniem dla powyższych informacji, będzie również poznanie podstawowych zasad i mechanizmów pracy w grupie. Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia.
Treści kształcenia:
1. Pojęcie przedsiębiorczości, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa. 2. Formy organizacyjno- prawne przedsiębiorstw. 3. Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. 4. Biznesplan. 5. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. 7. Przedsiębiorczość międzynarodowa 8. Polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.
Metody oceny:
Stosuje się następujące kryteria: ocena wiedzy i aktywności studenta na zajęciach. Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny: - bardzo dobrej - 100% - 91%, - dobrej plus - 90% - 81%, - dobrej - 80% - 71%, - dostatecznej plus - 70% - 61%, - dostatecznej - 60% - 51%, - niedostatecznej - 50% i mniej
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1) Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych –Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. 2) Drzewiecki J.,Niemczyk J.: Modele biznesowe –próba klasyfikacjii doświadczenia polskich przedsiębiorstw.Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. 3) Gołębiowski T. (red.): Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008. Literatura uzupełniająca: 1) Luecke R.: Zarządzanie kreatywnością i innowacja. Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005. 2) Mark J.:Marketing analityczny. Piętnaście wskaźników, które powinien znać każdy marketer. Wydawnictwo Helion, Warszawa 2014. 3) Slywotzky A.J., Morrisom D.J., Andelman B.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. W szczególności dotyczy to źródeł przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: sprawdzian, udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_02
Student posiada wiedzę na temat publicznych i prywatnych źródeł informacji społeczno gospodarczej.
Weryfikacja: sprawdzian, udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Student posiada wiedzę dotyczącą wybranych uwarunkowań prawnych zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: W trakcie zajęć studenci wykonują szereg krótkich prac pisemnych sprawdzających opanowanie podstawowej wiedzy teoretycznej. Wyniki prac pisemnych są omawiane z prowadzącym zajęcia..
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_04
Student ma wiedzę nt. wspierania i barier przedsiębiorczości w Polsce
Weryfikacja: test wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych problemów spotykanych w przedsiębiorstwie
Weryfikacja: Studenci uczą się zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy przez rozwiązywanie praktycznych zadań (studium przypadku / case study), zawierających problem z zakresu przedsiębiorczości. Rozwiązania zadań są omawiane z prowadzącym zajęcia.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Student potrafi dobrać odpowiednią formę organizacyjno-prawną dla przedsiębiorstwa
Weryfikacja: W trakcie zajęć studenci wykonują w grupach zadania dotyczące wybranych elementów planowania działalności gospodarczej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_03
Student potrafi identyfikować dostępne źródła danych, korzystać z zawartej w nich wiedzy, informacji oraz danych, a także - interpretować pozyskane dane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
Weryfikacja: W trakcie zajęć studenci wykonują szereg krótkich prac pisemnych sprawdzających opanowanie podstawowych umiejętności doboru źródeł danych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_04
Student potrafi samodzielnie lub w zespole proponować rozwiązania problemów ekonomicznych przedsiębiorców
Weryfikacja: omawianie zagadnienia w ramach dyskusji na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student ćwiczy kompetencje komunikowania się, negocjowania i zdolność przekonywania oraz pracy w zespole.
Weryfikacja: Komunikacja, negocjowania oraz zdolność przekonywania sprawdzane są w trakcie pracy grupy, a także w toku dyskusji z prowadzącym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Student nabywa kompetencje niezbędne do podjęcia racjonalnej decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzeniu działań przedsiębiorczych w ramach przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: W trakcie zajęć studenci wykonują w grupach zadania dotyczące wybranych elementów planowania działalności gospodarczej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KR
Charakterystyka K_03
Student ma potrzebę uczenia się
Weryfikacja: test wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KR