Nazwa przedmiotu:
Public Relations Strategies for Public Administration and Private Sector
Koordynator przedmiotu:
dr M. Pręgowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A21_PRSPAPS
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
15
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
3
Język prowadzenia zajęć:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia, pominąwszy znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (adekwatnie do egzaminu B2).
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Public relations jest niezbędnym narzędziem we współczesnym zarządzaniu zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu PR, czyli czegoś przydatnego dla nich jako pracowników, pracodawców i obywateli. Spotkania podczas zajęć prezentują definicje PR (czym jest, a czym nie jest), jego funkcji, narzędzi i celów, a także narzędzi zwykle używanych przez specjalistów z zakresu public relations. Zajęcia łączą wykłady z pracą w grupach (studia przypadku).
Treści kształcenia:
Wykładowym językiem przedmiotu jest język angielski. 1. Public relations: what it is, and what it is not. Benefits and benefactors of PR. 2. Public relations in public administration and private sector. 3. Key terms of public relations: image, reputation, branding, identity, publics (internal, external). 4. From secret to transparent, from program to process. The evolution of PR. 5. The publics of PR. Consumer, employee, community relations. Government relations and civic relations. Donors/investors and other special publics. 6. Media relations & the gatekeepers. 7. Crisis communication. Seven principles of crisis communication. 8. Ethical and unethical PR. The IPRA Code of Conduct.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe, aktywny udział w zajęciach (case studies).
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Smith, R. (2017). Public Relations: The Basics, London & New York: Routledge 2. International Public Relations Association (2011). The IPRA Code of Conduct [online]; https://www.ipra.org/static/media/uploads/code_of_conduct/english.pdf [accessed 13.02.2020] Literatura dodatkowa: 1. Bates, P. (nd). Why Public Relations Should Play a Role in Your Social Media Marketing [online]; https://csic.georgetown.edu/magazine/public-relations-play-role-social-media-marketing/ [accessed 13.02.2020] 2. Boitnott, J. (2017). 5 Ways You Should Be Using Social Media as Your Top PR Platform [online]; https://www.inc.com/john-boitnott/bhow-social-media-is-now-your-primary-public-rel.html [accessed 13.02.2020]
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student zna podstawową terminologię w zakresie strategicznego zarządzania komunikacją, a także podstawowe narzędzia i funkcje public relations
Weryfikacja: Dyskusja, studia przypadków, zadania domowe, kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Student zna różnice między: rzetelnym PR a PR prowadzonym z naruszeniem zasad; PR a reklamą; PR a marketingiem
Weryfikacja: Dyskusja, kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student umie scharakteryzować i podjąć działania związane z komunikacją zewnętrzną, wewnętrzną i zarządzaniem kryzysowym
Weryfikacja: Zadania domowe, kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student wykazuje zdolność do formułowania opinii związanych z działaniami z zakresu public relations, szczególnie w administracji i w relacji do ważnych przedsięwzięć społecznych.
Weryfikacja: Zadania domowe, kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_02
Student ma świadomość wagi etyki i odpowiedzialności związanej z dziedziną public relations.
Weryfikacja: Dyskusje, studia przypadków, kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: