Nazwa przedmiotu:
Metody formalne w prawie i administracji
Koordynator przedmiotu:
dr hab. Zbigniew Król - prof. uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_MFPA
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Opcjonalnie w dwóch wariantach w zależności od wybranej przez studenta formy zaliczenia (1) lub (2): 1) Udział w wykładach 15h Praca własna: -przygotowanie do zajęć 30h -czytanie wskazanej literatury 5h - napisanie referatu 0 Ogółem praca własna wariant 1 35h lub 2) Udział w wykładach 15h Praca własna: -przygotowanie do zajęć 5h -czytanie wskazanej literatury 10h - napisanie referatu 20h Ogółem praca własna wariant 2 35h Obiążenie studenta ogółem 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
W kursie zakłada się podstawowe wiadomości uzyskane w ramach przedmiotów: logika formalna, logika dla prawników, metodologia nauk, retoryka, matematyka i informatyka.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zastosowaniami podstawowych metod formalnych w analizie tekstów prawnych i dokumentów urzędowych oraz podanie praktycznych wskazówek umożliwiających stosowanie tych metod. Przedmiot rozwija umiejętność systematycznego i krytycznego myślenia, przydatną w rozumieniu prawa i w definiowaniu sytuacji administracyjno-prawnych. Przedmiot jest zorganizowany w układzie problemowym. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów pojęciowych, teoretycznych i praktycznych związanych ze stosowaniem metod formalnych w prawie i administracji.
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych pojęć: Języki naturalne i sztuczne. Podstawowe rodzaje języków sztucznych. Język i metajęzyk. Formalizacja zdań. Ogólny cel i przedmiot zastosowań metod formalnych. Przykłady języków i teorii sformalizowanych. Elementy semiotyki logicznej: pragmatyka, semantyka i syntaktyka. Kategorie syntaktyczne i semantyczne (przypomnienie). Hermeneutyka i wykładnia prawa a metody formalne w prawie i administracji. 2 2. Wnioskowania i ich rodzaje. Schematy wnioskowań. Formalizacja wnioskowań. Analiza wnioskowań i związków logicznych w tekstach prawnych i dokumentach urzędowych. 2 3. Podstawowe jednostki syntaktyczne i semantyczne aktów i dokumentów prawnych. Określanie kategorii semantycznych aktów prawnych: przykłady. Określanie kategorii syntaktycznych aktów prawnych: przykłady 2 4. Tekst prawny i jego logiczna analiza. Przykłady 2 5. Dokument urzędowy i jego logiczna analiza: przykłady 2 6. Schematy blokowe i algorytmy. Metody graficzne obrazowania zależności strukturalno-logicznych dokumentów i aktów prawnych. Analiza struktury organizacji. 2 7. Analiza tekstu z użyciem algorytmów, schematów blokowych i metod graficznych 2 8. Elementy teorii mnogości i jej zastosowań do rozwiązywania problemów w prawie i administracji. 1
Metody oceny:
Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych oceny z zadanej pracy zaliczeniowej lub kolokwium oraz aktywność na wykładach. Wykłady kończą się kolokwium lub pracą zaliczeniową, które obejmują wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Czas pisania kolokwium – ok. 35 minut. Ocena końcowa będzie określona na podstawie wyników kolokwium lub ocenie z zadanej pracy (fakultatywnie) oraz ocenie aktywności na zajęciach. Studenci wykazujący się aktywnością mogą być zwolnieni z kolokwium zaliczeniowego. Warunki zwolnienia: aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach oraz pozytywna ocena pracy zaliczeniowej. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych. Obecność na wykładach nieobowiązkowa, dla osób chętnych do zdobywania dodatkowych punktów za aktywność na wykładach i zajęciach oraz uprawnionych do pisania pracy zaliczeniowej będzie wyrywkowo sprawdzana obecność. Nieobecność na dwóch listach wyklucza możliwość zdobywania punktów za aktywność na wykładach i pisanie pracy zaliczeniowej. Pytania i problemy w czasie zajęć. Na wykładach premiowanie „plusami” („dużymi” i „małymi”). Zebranie 2 „dużych” plusów lun 4 „małych” – zaliczenie na ocenę 5,0 bez pisania kolokwium i pracy zaliczeniowej. Na prośbę studentów, prowadzący zajęcia może podjąć decyzję o dodatkowych terminach kolokwiów. Prowadzący może podjąć decyzję o zaliczaniu przedmiotu tylko na podstawie kolokwiów Ocena za przedmiot Ocena Student, który zaliczył przedmiot (moduł) wie / umie / potrafi: 3.0 Uzyskał co najmniej 40% maksymalnej łącznej liczby punktów na kolokwium lub zaliczył pracę zaliczeniową na 3,0 wraz z wykazaniem się aktywnością na wykładach 3.5 Uzyskał co najmniej 65% maksymalnej łącznej liczby punktów na kolokwium lub zaliczył pracę zaliczeniową na 3,5 wraz z wykazaniem się aktywnością na wykładach. 4.0 Uzyskał co najmniej 75% maksymalnej łącznej liczby punktów na kolokwium lub zaliczył pracę zaliczeniową na 4,0 wraz z wykazaniem się aktywnością na wykładach. 4.5 Uzyskał co najmniej 85% maksymalnej łącznej liczby punktów na kolokwium lub zaliczył pracę zaliczeniową na 4,5 wraz wykazaniem się aktywnością na wykładach. 5.0 Uzyskał co najmniej 95% maksymalnej łącznej liczby punktów na kolokwium lub zaliczył pracę zaliczeniową na 5,0 wraz wykazaniem się aktywnością na wykładach.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa (wybrane fragmenty): 1. Ludwik Borkowski „Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki”, PWN Warszawa 1977 2. Ludwik Borkowski „Elementy logiki formalnej.” Lublin 1991 3. Z. Ziembiński, „Logika praktyczna”, PWN, Warszawa 2007 (i późniejsze wydania) Literatura uzupełniająca (wybrane fragmenty): 1. Kazimierz Kuratowski „Wstęp do teorii mnogości i topologii.”, PWN Warszawa 2004 2. Barbara Stanosz „Ćwiczenia z logiki”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Wie na czym polega formalizacja i jakie są metody formalne przydatne w prawie i administracji.
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W01, K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Wie jakie są metody analizy tekstu prawnego i jakie są zastosowania metod formalnych w rozwiązywaniu problemów w prawie i administracji.
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Wie jak analizować kategorie syntaktyczne i semantyczne tekstu prawnego.
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W04, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_04
Zna metody logicznej analizy tekstu prawnego i dokumentu urzędowego.
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W01, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_05
Wie jak wynajdować funktory logiczne w tekście prawnym i administracyjnym
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_06
Zna podstawy teorii zbiorów i metod graficznych w logice, wie co to jest schemat blokowy i algorytm
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W04, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi analizować z użyciem metod formalnych akty prawne i dokumenty urzędowe.
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U01, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_02
Potrafi określić kategorie syntaktyczne i semantyczne użyte w tekstach prawnych i dokumentach urzędowych
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Potrafi użyć schematy blokowe i metody graficzne oraz algorytmizować problemy w prawie i administracji
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_04
Potrafi dokonać logicznej analizy tekstów prawnych i urzędowych.
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.X.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia ważnej roli w społeczeństwie, projektuje i wykonuje zadania w zakresie pracy zawodowej.
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub/i praca zaliczeniowa na zadany temat oraz ewentualnie aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Ma świadomość konieczności zachowania spójności logicznej aktów prawnych i reguł społecznych wraz ze świadomością użyteczności zachowywania konsekwencji w myśleniu i postępowaniu.
Weryfikacja: Podsumowanie:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO