Nazwa przedmiotu:
Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_APPIB
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 15 Udział w ćwiczeniach 15 Praca własna: przygotowanie do zajęć 10 czytanie wskazanej literatury 10 razem 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Związki korelacyjne: Przedmiot stanowi rozwinięcie problematyki prawa i postępowania administracyjnego w obszarze związanym z procesem inwestycyjno-budowlanym i prawną regulacją realizowania inwestycji budowlanych. Przedmioty wstępne: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Cel: Ogólnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi procesu inwestycyjno-budowlanego i realizacji inwestycji budowlanych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania i obsługi prawnej procesu inwestycyjnego Wykłady dotyczą przedstawienia źródeł prawa, podstawowych pojęć i konstrukcji prawnych oraz procedur związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym. Ćwiczenia rozwijają i kształtują praktyczną umiejętność zastosowania aparatury pojęciowej oraz ugruntowują i pogłębiają problematykę niektórych zagadnień z wykładów oraz będą sprawdzianem samodzielnego przygotowania i opracowania niektórych zagadnień (tematów). Będą także okazją do dyskusji między słuchaczami a prowadzącym.
Treści kształcenia:
Wykłady Geneza regulacji prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego. Rozwój regulacji prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach). Uwarunkowania planistyczne: skutki prawne miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne, decyzji o warunkach zabudowy oraz innych decyzji inwestycyjnych. Reglamentacja wolności budowlanej. Pozwolenie na budowę. Zgłoszenie budowy. Prowadzenie robót budowlanych. Samowola budowlana. Legalizacja. Oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych. Eksploatacja obiektów budowlanych. Katastrofa budowlana Administracja budowlana. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego. Zadania i kompetencje. Organizacja aparatu pomocniczego. Ćwiczenia: Podmioty uczestniczące w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawowi i pozaustawowi uczestnicy procesu budowlanego. Wpływ prawa administracyjnego i praw cywilnego na zakres praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego. Badanie stanu prawnego /due dilligence/ nieruchomości. Umowy cywilnoprawne w procesie inwestycyjno-budowlanym Projekt budowlany. Wniosek o pozwolenie na budowę. Oświadczenie o dysponowaniu teren na cele budowlane Budownictwo mieszkaniowe i biurowe. Prawne aspekty komercjalizacji.
Metody oceny:
Test wielokrotnego wyboru
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012, 2. H. Kisilowska (red.), Gospodarka nieruchomościami”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca: 1. A. Plucińska-Filipowicz (red.), M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Wolter Kluwer, Warszawa 2019, 2. D. Sypniewski, Nadzór nad procesem budowlanym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawowe pojęcia prawa budowlanego
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Zna prawne formy reglamentacji procesu budowlanego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów inwestycji.
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Zna zakres zadań i kompetencji organów administracji publicznej w procesie budowlanym
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W01, K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_04
Zna regulacje prawne dotyczące oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_05
Zna procedury prawne prowadzenia postępowania w przypadku katastrofy budowlanej
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_06
Zna zakres obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi stworzyć prostą umowę o roboty budowlane
Weryfikacja: Ćwiczenie w grupach + test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U07, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UO
Charakterystyka U_02
Potrafi sprawdzić informacje dotyczące nieruchomości w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości
Weryfikacja: Ćwiczenia realizowane samodzielnie. Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U12, K_U13 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.T.P7S_UW.2, II.T.P7S_UW.1
Charakterystyka U_03
Potrafi zaplanować proces budowlany w zakresie organizacyjno-prawnym
Weryfikacja: Ćwiczenia realizowane samodzielnie. Test wielokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U09, K_U10, K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UK, I.P7S_UO, I.P7S_UW, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_04
Potrafi analizować źródła prawa w zakresie prawa budowlanego w programie Lex/legalis
Weryfikacja: Ćwiczenia własne po demonstracji programu LEX/Legalis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.2.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Rozumie problemy etyczne związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Weryfikacja: Test wielokrotnego wyboru. Dyskusja.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Jest gotowy do dyskusji na temat współczesnych problemów prawa budowlanego
Weryfikacja: Dyskusja na ćwiczeniach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K02, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KR, I.P7S_KO