Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Technologia Chemiczna mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności; formułowania koncepcji chemicznej procesu; tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu; modernizacji procesu; rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Jest zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Inżynieria reaktorów chemicznych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Kataliza przemysłowa 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Modelowanie procesów technologicznych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Podstawy biotechnologii 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia fizyczna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka w technologii chemicznej 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Metody badania struktury związków chemicznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Metrologia chemiczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie informatyki w technologii chemicznej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Wspólne dla Wydziału Matematyka 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia Petrochemiczna
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia PetrochemicznaWspólne dla specjalności Materiałoznawstwo paliw lotniczych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Reologia polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Tworzywa sztuczne jako materiały konstrukcyjne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia z technologii tworzyw sztucznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo paliw do pojazdów samochodowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Postępy w technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Reologia bitumów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
HESWspólne dla wydziału Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia chemiczna 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Analiza śladowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Badanie przemian fizykochemicznych substancji stałych - wybrane zagadnienia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Spektralna analiza pierwiastkowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Zastosowanie promieniotwórczości w technologii chemicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Problem adhezji i łączenia materiałów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Zarządzanie przedsięwzięciami 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=9
PodstawoweWspólne dla Wydziału Fizyka 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia Petrochemiczna
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia PetrochemicznaWspólne dla specjalności Logistyka produktów naftowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia z technologii tworzyw sztucznych 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Postępy w technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=28
KierunkoweWspólne dla kierunku Ochrona środowiska w technologii chemicznej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweWspólne dla Wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=