Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Chemiczny 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Technologia Chemiczna brak

Cele:

W roku akademickim 1999/2000 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej rozpoczął realizację nowego programu studiów nazywanego „Elastycznym Systemem Studiów Trójstopniowych”, który jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w dziedzinie dydaktyki chemii i technologii chemicznej. Jest on również wynikiem uczestnictwa Politechniki Warszawskiej w międzynarodowych programach dydaktycznych dotyczących transformacji studiów na uczelniach technicznych w Polsce, koordynowanych przez Komisję ds. Kształcenia przy Unii Europejskiej. Studia I stopnia na Wydziale Chemicznym trwają 3,5 roku i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą następnie rozpocząć naukę na studiach II stopnia i ukończyć je po 1,5 roku z tytułem magistra inżyniera. Studia III stopnia (doktoranckie) trwają 4 lata i umożliwiają zdobycie tytułu doktora nauk chemicznych lub technicznych. Miarą postępów studenta w nauce, na I i II stopniu studiów, poza tradycyjnymi ocenami zgodnymi z akademicką skalą ocen, są również punkty odpowiadające Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów Kredytowych (ECTS). Punkty, które są miarą nakładu pracy poświęconej na opanowanie wiedzy, zdobywa się zaliczając kolejne przedmioty. Liczba zdobytych punktów decyduje o semestrze i roku, na który student zostanie zarejestrowany. Student posiadający odpowiednio dużą liczbę punktów może być zarejestrowany na wyższy semestr niż wynikający z proponowanego planu studiów. Najzdolniejszym studentom daje to możliwość szybszego ukończenia studiów („przeskoczenie” semestru lub roku) i co za tym idzie wcześniejszego rozpoczęcia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów III stopnia (doktoranckich). Przez pierwsze cztery semestry nauki wszyscy studiują według jednolitego programu. Nowy system daje możliwość indywidualnego wyboru planu studiów w zależności od zainteresowań i preferencji oraz dostosowania tempa studiowania do własnych zdolności. Na początku 6. semestru student wybiera temat pracy inżynierskiej. Ostatni, 7. semestr poświecony jest w głównej mierze wykonywaniu pracy inżynierskiej. Studenci studiów I stopnia kierunku Technologia Chemiczna mają obowiązek odbycia w trakcie studiów praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni. Po ukończeniu studiów I stopnia student może rozpocząć naukę na studiach II stopnia (magisterskich) wybierając specjalność, w ramach której będzie realizował magisterską pracę dyplomową. Prace dyplomowe mogą być wykonywane w zakładach dydaktycznych Wydziału Chemicznego oraz jednostkach naukowych współpracujących z naszym Wydziałem, szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w rozdziale specjalności na Wydziale Chemicznym. Studenci prowadzeni są przez osoby ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora. W czasie wykonywania prac dyplomowych studenci uczestniczą w procesie naukowym prowadząc prace badawcze pod kierownictwem opiekuna. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Odbywa się ona po zaliczeniu przez studenta wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i złożeniu w Dziekanacie egzemplarza pracy magisterskiej wraz z opiniami opiekuna pracy i recenzenta. W sesji tej mogą uczestniczyć wszyscy studenci i pracownicy Wydziału oraz osoby spoza Wydziału. Egzamin dyplomowy odbywa się na posiedzeniu zamkniętym wobec komisji egzaminacyjnej. Nowy system studiów na Wydziale Chemicznym PW daje możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia na każdym stopniu studiów. Jednym z istotnych punktów programu studiów jest podział wykładanych przedmiotów na obowiązkowe i obieralne. Na początku 6. semestru studiów I stopnia student wybiera temat pracy inżynierskiej. Wybór ten jest uwarunkowany indywidualnymi zainteresowaniami i decyzjami studentów. Praca inżynierska może być realizowana w każdej jednostce Wydziału Chemicznego. Dziekan, biorąc pod uwagę możliwości lokalowe, aparaturowe i kadrowe, wyznacza maksymalną liczbę miejsc w poszczególnych laboratoriach. Gdy liczba chętnych na wykonywanie pracy w danej jednostce przekracza liczbę miejsc, o wyborze decydują dotychczasowe postępy w nauce. Studentom kierunku Technologia Chemiczna na I stopniu studiów proponujemy: • Analityka Materiałów i Procesów, • Technologia Ciała Stałego, • Technologia Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwo Procesów Chemicznych, • Technologia Nieorganiczna i Ceramika, • Technologia Organiczna i Kataliza, • Technologia Tworzyw Sztucznych, • Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedsiębiorczość innowacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe BHP 0 15 4 0 0 0 15 sylabus
   Chemia 5 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 1 9 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obliczeń inżynierskich I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Polska w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy I 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Podstawy nauki o materiałach II 5 45 0 15 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Chemia - laboratorium 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Chemia nieorganiczna 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika i elektronika* 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizyka II 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=24
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Prawo karne a chemia 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy II 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Automatyka i pomiary 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia analityczna I 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia fizyczna 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Chemia organiczna* 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Informatyka 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium analizy ilościowej 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Statystyka 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=24
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy III 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Aparatura chemiczna i maszynoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia analityczna 2 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia fizyczna 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria chemiczna 5 45 30 0 0 0 90 sylabus
   Laboratorium analizy instrumentalnej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Spektroskopowe metody badania struktury materii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 3* 0 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Chemia koloru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia nieorganiczna II - podstawy chemii koordynacyjnej, metaloorganicznej, bionieorganicznej i supramolekularnej 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Chemia organiczna – mechanizmy, stereochemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia pierwiastków bloku dsp 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia związków złożonych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekotoksykologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Miniaturyzacja w chemii analitycznej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy produkcji, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Polimery naturalne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1H NMR i 13C NMR 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologia chemiczna w ochronie środowiska 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika molekularna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Aparatura chemiczna i maszynoznawstwo - laboratorium 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Chemia organiczna - laboratorium 7 0 0 6 0 0 90 sylabus
   Materiałoznawstwo, kompozyty i korozja 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy krystalografii rentgenowskiej 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów technologicznych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne 5 45 0 30 0 0 0 sylabus
   Technologia chemiczna I 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy - egzamin B2 0 0 4 0 0 0 60 sylabus
KierunkoweObieralne Laboratorium metrologii chemicznej 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Laboratorium podstaw syntezy i technologii związków biologicznie czynnych 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Laboratorium procesów technologii nieorganicznej 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Laboratorium syntezy i badania polimerów 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Laboratorium technologii ciała stałego 7 0 0 5 0 0 0 sylabus
   Laboratorium technologii materiałów wysokoenergetycznych 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Laboratorium technologii specjalnych – synteza i kataliza 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Metody syntezy organicznej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody syntezy polimerów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii i technologi materiałów wysokoenergetycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii koloidów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy i zastosowania sensorów chemicznych i biosensorów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy technologii ciała stałego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemysłowe zastosowania związków metaloorganicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do chemii materiałów – preparatyka i metody badawcze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzenie biznesem technologicznym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Biotechnologia 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Inżynieria reaktorów chemicznych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody badania materiałów-lab. 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Projektowanie procesów technologicznych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologia chemiczna II 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Technologia chemiczna- laboratorium 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Technologie specjalne I - laboratoria obieralne 7 0 0 5 0 0 0 sylabus
   Technologie specjalne I - wykłady obieralne 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Prawo karne 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Elektrochemia techniczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody badań materiałów wysokoenergetycznych 2 30 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy przetwórstwa i modyfikacji tworzyw sztucznych 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Reakcje wieloskładnikowe w syntezie organicznej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do nanotechnologii 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Współczesna analityka procesowa w technologii chemicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady zrównoważonego rozwoju w chemii 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Inżynierskie laboratorium dyplomowe 6 0 0 6 0 0 90 sylabus
   Ochrona środowiska w technologii chemicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie inżynierskiej pracy dyplomowej 15 0 0 6 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologie specjalne II 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=33
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=