Program Wydział Rok akademicki Stopień
Administracja Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Administracja Dr Cezary Woźniak

Cele:

Absolwent, to specjalista przygotowany do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej na średnich i wyższych szczeblach kierowania we władzach centralnych i lokalnych, działających w obszarze zarządzania miastem i regionem, zdolny do pełnienia ról zawodowych, w których współwystępują problemy prawne, ekonomiczne, społeczno – psychologiczne, techniczne i ekologiczne. Program studiów magisterskich wyrastając z gruntu, jakim jest program studiów licencjackich, kształtuje sylwetkę absolwenta akcentując wyraźnie przygotowanie do rozumienia i twórczego rozwiązywania zadań o wyższym stopniu złożoności, w oparciu o wiedzę teoretyczną. Mniejszy nacisk położony jest na sprawności i umiejętności w zakresie wąsko rozumianych zagadnień praktycznych.

Warunki przyjęć:

dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Ekonomia rynkowa 3 15 10 0 0 0 25 sylabus
   Prawno administracyjne podstawy inwestycji budowlanych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Polityka społeczna 5 15 0 0 0 0 15 sylabus
   System ochrony prawnej w Unii Europejskiej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   System ubezpieczeń społecznych 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Postępowanie sądowoadministracyjne 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady ustroju politycznego państwa 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Metodologia nauk 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=6
KierunkoweObieralne Tematy obieralne prawnicze 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo ochrony środowiska 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wycena nieruchomości 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej 2 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Socjologia organizacji 4 20 15 0 0 0 35 sylabus
∑=9
PodstawoweObowiązkowe Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno - ekonomicznej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
SpecjalizacyjneObieralne Tematy obieralne ekonomiczne: 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Tematy obieralne społeczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Contemporary Topics in Social Sciences 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie organizacją w warunkach zmienności otoczenia 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie metod matematycznych w finansach 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Retoryka 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
KierunkoweObieralne Tematy obieralne prawnicze 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Aspekty prawne systemu ochrony zdrowia 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo energetyczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
SpecjalizacyjneObieralne Tematy obieralne filozoficzne i historyczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Tematy obieralne społeczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Tematy obieralne techniczne 3 0 15 0 0 0 1 sylabus
   Bezpieczeństwo ruchu drogowego 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Contemporart topic in social science 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Historia polityczna UE i Polski w EU 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Problemy informatyzacji państwa 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Społeczne problemy edukacji 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Aspekty prawne procesu inwestycyjno - budowlanego 3 15 10 0 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji 1 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Marketing 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym 5 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedsiębiorczość 1 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Teoria i filozofia państwa i prawa 4 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Praca dyplomowaPraca dyplomowa Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 7 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=7
SpecjalizacyjneObieralne Tematy obieralne ekonomiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie metod matematycznych w finansach 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=