Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Inżynieria Środowiska .

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Absolwent specjalności Inżynieria Komunalna (IK) studiów pierwszego stopnia kierunku posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych oraz umiejętność korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W czasie studiów uzyskał wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, zdobył umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów technicznych związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska, ciepłownictwem i ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją, gazownictwem, zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów i oczyszczeniem miast. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Podstawy Informatyki 6 8 24 0 0 0 32 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=6
przedmioty podstawoweobowiązkowe Fizyka 6 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Matematyka 7 16 24 0 0 0 40 sylabus
   Ochrona środowiska 6 4 0 0 0 0 32 sylabus
   Rysunek techniczny i geometria wykreślna 5 16 0 0 16 0 32 sylabus
∑=19
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Ochrona środowiska pracy (HES) 1 8 0 0 0 0 8 sylabus
∑=1
przedmioty podstawoweobowiązkowe Chemia 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Fizyka 5 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Geodezja inżynierska 3 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Matematyka 6 16 24 0 0 0 40 sylabus
   Materiałoznawstwo 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli 6 16 8 0 0 0 24 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Ekonomika i prawo w inżynierii środowiska (HES) 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Język obcy 3 0 24 0 0 0 28 sylabus
   Podstawy prawodawstwa i ekonomii (HES) 5 24 0 0 0 0 24 sylabus
∑=10
przedmioty podstawoweobowiązkowe Biologia i ekologia 5 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Chemia 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Matematyka 6 16 24 0 0 0 40 sylabus
   Mechanika płynów 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli (lab.) 1 0 0 8 0 0 8 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Ekonomika i prawo w inżynierii środowiska (HES) 2 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Język obcy 3 0 24 0 0 0 28 sylabus
∑=5
przedmioty podstawoweobowiązkowe Biologia i ekologia 5 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Budownictwo i konstrukcje inżynierskie 6 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Informatyka i programowanie 4 8 24 0 0 0 32 sylabus
   Mechanika płynów (lab.) 4 0 0 24 0 0 24 sylabus
   Termodynamika techniczna 6 8 0 8 16 0 32 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Automatyka, kontrola, pomiary 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Napędy elektryczne i zabezpieczenia 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Sieci ciepłownicze 5 16 0 0 16 0 32 sylabus
∑=13
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Język obcy 3 0 24 0 0 0 28 sylabus
∑=3
Przedmioty obieralnegrupa B Urządzenia mechaniczne w inżynierii komunalnej 3 16 8 0 0 0 24 sylabus
przedmioty podstawoweobowiązkowe Informatyka i programowanie 4 8 24 0 0 0 32 sylabus
   Podstawy geologii i geotechniki 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
   Wymiana ciepła 3 8 0 0 8 0 16 sylabus
∑=11
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Instalacje gazowe 5 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Ocena oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych 4 16 8 0 8 0 32 sylabus
   Ogrzewnictwo 5 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Systemy oczyszczania miast i unieszkodliwiania odpadów 5 24 0 0 16 0 40 sylabus
∑=19
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 5 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Język obcy 3 0 24 0 0 0 28 sylabus
   Systemy gazownicze 3 16 0 0 8 0 24 sylabus
∑=11
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Praktyka zawodowa 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia, wykonawstwo i organizacja robót 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Wentylacja i Klimatyzacja 5 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Wodociągi i Kanalizacje 5 24 0 0 16 0 40 sylabus
∑=22
Przedmioty obieralne Obieralne Przedmioty Obieralne 4 0 0 0 0 0 24 sylabus
 grupa A Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych 4 16 0 0 8 0 24 sylabus
 grupa B Racjonalne użytkowanie energii i ciepła 4 16 0 0 8 0 24 sylabus
 grupa C Ochrona wód podziemnych 4 8 0 0 16 0 24 sylabus
∑=4
przedmioty podstawoweobowiązkowe Hydrologia 4 16 16 0 0 0 32 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Praca Dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium Dyplomowe 1 0 8 0 0 0 8 sylabus
∑=16
Przedmioty obieralne Obieralne Przedmioty Obieralne 14 0 0 0 0 0 24 sylabus
 grupa A Melioracje 2 8 0 0 8 0 516 sylabus
   Projektowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Projektowanie wodociągów i kanalizacji 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Technologia wody, ścieków i osadów 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
 grupa B Gospodarka Cieplna w Zakładach Przemysłowych 2 8 0 0 8 0 16 sylabus
   Ochrona Powietrza 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Ogrzewanie i Klimatyzacja 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Źródła ciepła 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
 grupa C Ochrona i rekultywacja gruntów 2 8 0 0 8 0 16 sylabus
   Projektowanie i eksploatacja systemów gospodarki odpadami 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Systemy gospodarki odpadami przemysłowymi 4 8 0 16 8 0 32 sylabus
   Unieszkodliwianie odpadów 4 16 0 16 0 0 32 sylabus
∑=14
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=