Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geodezja i Kartografia Wydział Geodezji i Kartografii 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Geodezja i Kartografia Mgr inż. Magdalena Pieniak

Cele:

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia stacjonarnych na kierunku Geodezja i Kartografia umożliwia zdobycie wysoko specjalizowanej wiedzy z zakresu różnych działów geodezji i kartografii, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno - prawnej. Absolwenci wykazują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2. Przekazana im wiedza fachowa oraz nabyte umiejętności pozwalają na wykonywanie prac z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, gospodarki nieruchomościami. Absolwenci nabywają umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele uwagi podczas studiów poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy ekologii i ochrony środowiska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy geodezji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy nauk o Ziemi i geomorfologii 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
PodstawoweObowiązkowe Algebra liniowa w geodezji 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Geometria wykreślna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=19
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObieralne Samozatrudnienie 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Czytanie miasta (wstęp do filozofii miasta) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Interpretacja przekazu medialnego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Ćwiczenia terenowe po I roku z podstaw geodezji 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy geodezji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy gleboznawstwa   2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Rachunek wyrównawczy (z elementami informatyki) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=13
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Probabilistyczne podstawy opracowania obserwacji 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Wprowadzenie do baz danych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Bazy danych przestrzennych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Astronomia geodezyjna z geodynamiką 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji (ETP) 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geodezja wyższa 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy Budownictwa 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Rachunek wyrównawczy (z elementami informatyki) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=19
PodstawoweObowiązkowe Geometria różniczkowa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka geodezyjna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=7
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Podstawy odwzorowań kartograficznych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Ćwiczenia terenowe po II roku z Geodezji Wyższej i Geodezji Satelitarnej 4 0 0 0 30 0 45 sylabus
   Geodezja satelitarna 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Geodezja wyższa 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Geodezyjne Pomiary Szczegółowe 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy fotogrametrii 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy informacji o terenie 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=23
PodstawoweObieralne Informatyka geodezyjna II 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObieralne Prawo (cywilne, administracyjne, gospodarcze) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Internetowe udostępnianie danych geodezyjnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systematyka, bonitacja i waloryzacja gleb 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do kartografii nawigacyjnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane działy rolnictwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasób geodezyjny i kartograficzny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Kartografia topograficzna 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fotogrametryczne technologie pomiarowe 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Geodezja inżynieryjno-przemysłowa 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Geodezyjne Pomiary Szczegółowe 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Kataster nieruchomości 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Planowanie przestrzenne 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Teledetekcja 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=28
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObieralne Podejmowanie działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Ćwiczenia terenowe z astronomii geodezyjnej (w trakcie 6 sem.) 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Geodezyjne pomiary przemieszczeń 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Systemy Informacji Przestrzennej - aplikacje tematyczne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii i kartografii (w trakcie 6 sem.) 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Monitoring przemieszczeń obiektów zagrożonych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Opracowanie obserwacji 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Pomiary GNSS w geodezji i nawigacji 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Poszukiwania geofizyczne 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Sieci uzbrojenia terenu 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej - aplikacje geodezyjno-kartograficzne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia teledetekcji środowiska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wybrane zastosowania systemów informacji przestrzennej 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy gospodarki gruntami na obszarach wiejskich 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjno przemysłowej - 4 dni 1 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Ćwiczenia terenowe z geodezyjnych pomiarów szczegółowych - 8 dni 3 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Fotogrametryczne technologie pomiarowe 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Geodezja inżynieryjno-przemysłowa 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy wizualizacji kartograficznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teledetekcja II 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=28
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Geodezja miejska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Szacowanie nieruchomości 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wybrane działy wyceny nieruchomości 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geometria obliczeniowa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kartograficzne wizualizacje multimedialne i trójwymiarowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fotogrametrii inżynierskiej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy melioracji wodnej 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny 8 Przemysłowe systemy pomiarowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemysłowe systemy pomiarowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowania fotogrametrii i teledetekcji 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Gospodarka nieruchomościami 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyki (4 tygodnie) 4 0 40 0 0 0 160 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe - KGIiSP-K 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe - KGWiAG 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe - ZFTiSIP 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe - ZKAR 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe - ZKiGN 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=34
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=