Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Gospodarka Przestrzenna Mgr inż. Maciej Delnicki

Cele:

Program kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna pozwala zdobyć wysoko specjalizowaną wiedzę z zakresu: planowania zrównoważonego rozwoju, kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwenci uzyskują kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, poznając jednocześnie uwarunkowania społeczne i interkulturowe działalności z zakresu gospodarki przestrzennej. Otrzymują niezbędne przygotowanie do: opracowywania dokumentów planistycznych i konstruowania wizji oraz programów rozwoju jednostek przestrzennych; zarządzania przestrzenią, opracowywania analiz, modelowania, prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego, przy jednoczesnym wykorzystaniu w realizacji zadań wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii systemów informacji przestrzennej oraz cyfrowych opracowań teledetekcyjnych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Przetwarzanie i interpretacja zdjęć satelitarnych 3 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Technologie SIP 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Urbanistyka w krajach UE 2 15 30 0 0 0 24 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Kształtowanie krajobrazu 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Monitoring środowiska 3 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Teoria systemów 1 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Zagrożenia i ochrona powierzchni ziemi 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Marketing terytorialny 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Modelowanie w gospodarce przestrzennej 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Polityka regionalna 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Prawodawstwo UE w gospodarowaniu przestrzenią 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Techniki legislacyjne w planowaniu 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Zagrożenia i ochrona ekosystemów miejskich 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Teoria organizacji i zarządzania 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Bonitacja i waloryzacja gleb 3 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Gospodarowanie surowcami mineralnymi 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Rewitalizacja obszarów zdewastowanych 4 30 0 0 45 0 40 sylabus
   Wybrane działy rolnictwa i leśnictwa 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Wycena nieruchomości dla potrzeb gospodarki przestrzennej 3 30 0 0 30 0 32 sylabus
∑=20
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Funkcje mieszkaniowe w rozwoju miast 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Komputerowe modele przestrzenne - zastosowanie w analizach i projektach 3 0 0 0 45 0 24 sylabus
   Planowanie przestrzenne rozwoju miasta 4 30 0 0 45 0 40 sylabus
   Planowanie regionalne 5 30 0 0 45 0 40 sylabus
   Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu o różnych funkcjach 4 15 0 0 45 0 32 sylabus
∑=20
HESHES Przedmiot obieralny 2 - Public relations i reklama we współczesnym świecie 1 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=1
Język obcyJęzyk obcy Język obcy specjalistyczny angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJO 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Teledetekcja środowiska 1 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=1
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1 0 0 0 30 0 16 sylabus
∑=1
HESHES Przedmiot obieralny 1 - Sytuacje konfliktowe - możliwości ich rozwiązywania, negocjacje 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe SUGP 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe UPP 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=